obsah

Okresní soud v Liberci

Informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

písm. a)

Okresní soud v Liberci vykonává činnost podle článku 90 Ústavy České republiky (č. 1/1993 Sb.), která v hlavě čtvrté vymezuje základní zásady poslání soudů a jejich soustavu, vymezuje základní principy pro ustanovování do funkce soudce, předpoklady pro funkci soudce, stanoví garance jejího nezávislého výkonu i neslučitelnost této funkce s jinými funkcemi ústavního charakteru a ve veřejné správě.

Okresní soud v Liberci jakožto součást soudní soustavy tak je povolán zejména k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytoval ochranu právům a rozhodoval o vině a trestu za trestné činy. Jeho působnost pak blíže vymezují jednak příslušné procesní předpisy, jednak zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, jež podrobněji rozvíjí a navazuje na základy ústavní úpravy týkající se soudnictví. Obsahuje podrobná ustanovení o hlavních zásadách činnosti soudů, soustavě soudů, obvodech a sídlech soudů, organizaci a činnosti soudů, úpravě působnosti některých soudů, vnitřní organizaci soudů a rozvrhu práce, o soudcovských radách, ustanovování soudců a přísedících, o postavení soudců a přísedících, o zániku funkce soudce a funkce přísedícího, o funkcionářích soudu, o justičních čekatelích, o asistentech soudců, o státní správě soudů, o justiční akademii, o stížnostech.

Funkčně příslušným odvolacím orgánem Okresního soudu v Liberci je Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci. Ve věcech státní správy soudu představuje jeho nadřízený orgán Ministerstvo spravedlnosti, resp. též předseda krajského soudu.

 

písm. b)

Organizační struktura soudu vyplývá ze zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, organizaci práce vlastního okresního soudu upravuje rozvrh práce sestavený pro každý kalendářní rok, který je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky správy okresního soudu v kanceláři č. 108 v 1. poschodí, v přehledné aktuální formě je vystaven na webových stránkách v rubrice „Rozvrh práce

Podat žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. či stížnost, předložit návrh, podnět či jiná dožádání lze ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Je-li podání učiněno elektronicky, v tom případě musí být zasláno prostřednictvím elektronické adresy podatelny okresního soudu – podatelna@osoud.lbc.justice.cz nebo do datové schránky soudu ID 579abps.

Písemná podání v listinné podobě lze zaslat poštou na adresu Okresní soud v Liberci, U Soudu 540/3, 460 72  Liberec, nebo podat osobně na podatelně soudu v přízemí budovy.

Telefonický kontakt na ústřednu Okresního soudu v Liberci je 485 238 111.

Zveřejněné informace lze nalézt na webových stránkách soudu  (proklik).

 

Podání účastníků řízení dle příslušných procesních předpisů lze učinit ústně do protokolu nebo v písemné formě způsoby uvedenými shora.

 

 

písm. c)

zákona č. 106/1999 Sb. vydanému Okresním soudem v Liberci je odvolání. Lze je podat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává v listinné či elektronické formě stejně jako je uvedeno v písm. b), a to bez použití zvláštního formuláře. Okresní soud předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Ministerstvu spravedlnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání (§ 16 zákona). V odvolání musí žadatel uvést, jaké rozhodnutí, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá.

V případech uvedených v § 16a zákona (zejména tehdy, pokud žadatel nesouhlasí s tím, že jeho žádost byla vyřízena odkazem na již zveřejněnou informaci, žadateli ve lhůtě nebyla informace poskytnuta, případně žadatel nesouhlasí s výší úhrady) může žadatel podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně u Okresního soudu v Liberci stejným způsobem jako je uvedeno pod písm. b), a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení, resp. po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost spolu se spisovým materiálem okresní soud předloží do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, Ministerstvu spravedlnosti, které o stížnosti rozhodne, jestliže Okresní soud v Liberci stížnosti sám zcela nevyhoví. Ve stížnosti musí žadatel uvést, jaký postup okresního soudu je napadán a z jakého důvodu.

 

Opravným prostředkem proti rozsudku nebo usnesení Okresního soudu v Liberci v civilním řízení je odvolání. V případě, že je odvolání dle zákona přípustné, podává se u Okresního soudu v Liberci do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, které je odvoláním napadáno. V odvolání musí být vedle obecných náležitostí podání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se odvolatel domáhá (§ 205 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu). O podaném odvolání rozhoduje Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.

V trestním řízení lze odvolání podat do osmi dnů od doručení opisu rozsudku a musí obsahovat údaj o tom, v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. O podaném odvolání rozhoduje Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci. Proti usnesení vydanému Okresním soudem v Liberci v trestním řízení je možno podat stížnost, a to do tří dnů od jeho oznámení. Pokud Okresní soud v Liberci stížnosti sám nevyhoví, předloží věc k rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.

V každém jednotlivém případě je ovšem nutno postupovat dle příslušných procesních předpisů.

 

Pro podání opravného prostředku okresní soud neužívá formuláře.

 

písm. d)

Postup soudu při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů je dán Ústavou České republiky a platnými zákony. Soud jedná a rozhoduje podle norem publikovaných ve Sbírce zákonů, zejména podle základních procesních předpisů, tj. trestní řád, občanský soudní řád, soudní řád správní. Při vyřizování žádostí o informace postupuje zejména dle zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, nařízení vlády č. 173/2006, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. 7. 2009, č. j. 13/2008-SOSV-SP, v akt. znění a Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 17. 7. 2011, č.j. 286/2011-OT-OSV.

Popis postupů pro některé životní situace lze nalézt na portálu veřejné správy portal.gov.cz.

 

písm. e)

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž okresní soud zejména jedná a rozhoduje:
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
vyhláška MS ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
instrukce MS ČR č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy    

 

Texty právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv lze nalézt na portálu Ministerstva vnitra České republiky http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. Fyzické nahlížení do Sbírky zákonů jsou dle ustanovení § 13 zákona č. 309/1999 Sb. povinny umožnit kraje, hlavní město Praha, obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst.

 

písm. f), i)

Instrukce MS ze dne 17. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

písm. g)

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející rok.

 

písm. h)

Okresní soud v Liberci neposkytl žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 InfZ.

 

písm. j)

Adresa elektronické podatelny Okresního soudu v Liberci - podatelna@osoud.lbc.justice.cz 
 

 

Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2018 

 

 

ePodatelna