obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

 

Pracoviště Okresního soudu v Jablonci nad Nisou - hlavní budova

popis.Text


Pracoviště Okresního soudu v Jablonci nad Nisou - Liberecká

popis.Text

Na adresách:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační

centrum:

 

 

 

 

HLAVNÍ BUDOVA - Mírové nám. 5

(oddělení Občanskoprávní, Trestní a Pozůstalostní)

 

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Mírové náměstí 5

466 59 Jablonec nad Nisou

 

Tel. :  483 337 xxx -  provolba
           483 337 011 - spojovatelka 

 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ - Liberecká 6
(oddělení Opatrovnické a Exekuční)

 

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Liberecká 6

466 59 Jablonec nad Nisou

 

Tel. :  488 570 442  oddělení Opatrovnické

          488 570 416   oddělení Exekuční (E, EXE a Nc)

          

          

        

 Informační centrum je umístěno v přízemí hlavní budovy soudu na č. dv. 4

 

Informační centrum podává informace o stavu probíhajících soudních řízení a jednání, pořizuje kopie ze soudních spisů, vyznačuje doložky právní moci a vykonatelnosti na rozhodnutích pro všechna soudní oddělení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Poskytuje informace ze seznamu znalců a tlumočníků. Zajišťuje nahlížení do soudních spisů. Neposkytuje právní rady.

 

Kontakty:   telefon: 483 337 071

                  email: podatelna@osoud.jbc.justice.cz

                  kontaktní osoba: Jitka Mattová

                  fax: 483 337 034

 

Doba pro styk s občany:

 

Pondělí                 8:00 - 11:30 hodin      12:30 - 15:45 hodin

Úterý                     8:00 - 11:30 hodin      12:30 - 15:15 hodin

Středa                   8:00 - 11:30 hodin      12:30 - 15:15 hodin

Čtvrtek                 8:00 - 11:30 hodin      12:30 - 15:15 hodin

Pátek                     8:00 - 11:30 hodin      12:30 - 14:45 hodin

 

 

Nahlížet do soudních spisů a pořizovat si z nich kopie v informačním centru je možné denně dle pracovní doby pro styk s veřejností. Objednat se předem je možné na tel. čísle 483 337 071 nebo emailem: podatelna@osoud.jbc.justice.cz      

 

Doporučujeme předchozí objednání pro rychlejší vyřízení Vašeho požadavku.

 

V elektronické nebo telefonické žádosti vždy uvádějte spisovou značku projednávané věci.

 

 

Mapa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

popis.Text

 

 

IČ :      

00024856

 

Fax :

483 311 917 - správa soudu

483 337 034 - podatelna

 

Datová schránka:

 

E-mail :

ID schránky :  eziabqi

Datová schránka naší organizace byla aktivována 21.10.2009

 

podatelna@osoud.jbc.justice.cz

 

 

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č.227/2000 Sb.,o elektronickém podpisu,

musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

Důležité info :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění:

 

 

 Platby :

 

 

 

 

 

Okresní soud v Jablonci nad Nisou NEMÁ zajištěn bezbariérový přístup ani do jedné z budov.      

V případě potřeby se lze obrátit na členy justiční stráže.

 

Uvítáme včasnou informaci o tom, že účastníky řízení, právními zástupci , svědky či znalci jsou osoby s omezenou schopností pohybu , resp. že jednání má zájem  se jako veřejnost zúčastnit občan  s omezenou schopností pohybu, aby mohla být přijata potřebná organizační opatření  k realizaci práva těchto osob zúčastnit se jednání.

 

Informován by měl být předem vyřizující soudce, aby jednání mohlo být konáno v jednací síni, která se nachází v přízemí zdejšího soudu.

 

 

Budova soudu, chodby a jednací síně jsou monitorovány kamerovým systémem.

 

 

Hotovost a platby soudních poplatků, včetně plateb na pohledávky soudu, lze skládat pouze v pokladně soudu na č. dv. 28 / II. p. každý den po celou pracovní dobu.

Kolkové známky lze zakoupit v pokladně soudu na č. dv. 28 / II. p. každý den po celou pracovní dobu.

Platby lze poukázat bezhotovostně na účet Okresního soudu v Jablonci nad Nisou vedený u České národní banky v Ústí nad Labem.

 

Bezhotovostní a přímé platby lze poukázat dle druhu na níže uvedené účty:

Druhy plateb:

Předčíslí

Číslo účtu

Kód banky

Soudní poplatky

 3703  

527451

0710

Náklady trestního řízení

     19  

527451

0710

Náklady civilního řízení

     19  

527451

0710

Náhrady za ustanovené advokáty

     19  

527451

0710

Peněžité tresty

 3762  

527451

0710

Pokuty

 3762  

527451

0710

Peníze z výkonu rozhodnutí

 6015  

527451

0710

Peněžité záruky

 6015  

527451

0710

Jistoty *)

 6015  

527451

0710

Kauce

 6015  

527451

0710

Zálohy na znalecký posudek

 6015  

527451

0710

Soudní depozita

 6015  

527451

0710

Narovnání

 6015  

527451

0710

*) pro navrhovatele předběžného opatření dle § 75b odst. 1 o.s.ř. činí výše skládané jistoty: 

- v civilních věcech 10.000,- Kč   

- v obchodních věcech 50.000,- Kč

                                                                                                                                                                     

Aby záznam o složení platby byl zařazen do správného spisu, je důležité uvést správný variabilní symbol. Bez něj by platba neměla být v žádném případě soudu zasílána!

Neznáte-li variabilní symbol, je nutné zasílat avízo s označením účastníků řízení nebo uvedením spisové značky.

 

Variabilní symbol se skládá z deseti míst a je tvořen ze spisové značky.

Prvé a druhé místo     - pořadové číslo senátu  (např. 04, 12, 35, atd.)

Třetí a čtvrté místo     - druh agendy (číslo agendy Vám sdělí vedoucí kanceláře, příp.účetní)

Páté až osmé místo      - běžné číslo příslušné věci   (např. 0024, 0135, 4552, atd.)

Deváté a desáté místo - rok (poslední dvojčíslí)   (např. 94, 98, 07, 12, atd.)

 

Informaci o variabilním symbolu lze získat telefonicky u vedoucí kanceláře dle spisové značky, nebo v účtárně soudu na tel. 483 337 006 (Lenka Maříková – hlavní účetní).

 

 

 

 

             
ePodatelna