obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Zveřejnění informací dle ust. § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

Dle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na této stránce zveřejňujeme odpovědi na žádosti o informace jež mají obecný význam pro širší okruh žadatelů. Odkaz na samotnou odpověď naleznete pod spisovou značkou, pod kterou byla žádost vyřizována.:

 

Zveřejněné informace za rok 2018: 

 

Si 129/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí trestních rozsudků ke spisovým značkám 2 T 41/2016, 4 T 33/2015, 15 T 205/2012, 3 T 119/2015, 4 T 58/2016) - anonymizovaná rozhodnutí  

 

Si 126/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informace týkající se společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., IČ: 47311975)

 

Si 114/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkající se počtů přijatých zaměstnanců do pracovního poměru za dané období a počtu zaměstnanců, kterým za dané období pracovní poměr skončil) - doplnění žádosti

 

Si 106/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozhodnutí OS o podmíněném propuštění) usnesení sp. zn. 1 PP 35/2018  ze dne 17. 5. 2018 

 

Si 99/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí všech meritorních rozhodnutí trestného činu kvalifikovaného dle §212 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění účinném od 1. 1. 2010)

 

Si 88/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí spisových značek všech řízení vedených před nadepsaným soudem)

 

Si 83/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí konkrétních rozhodnutí ze spisu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou sp. zn. 3 T 128/2015) - usnesení OS z 9.5.2016, usnesení KS z 31.7.2017, rozsudek OS z 1.12.2017 a usnesení KS z 4.4.2018

 

Si 75/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - zaslání všech spisových značek exekučních řízení, které eviduje Okresní soud v Jablonci nad Nisou, a jejichž exekučním titulem je rozhodčí nález) - soubor exekučních spisových značek

 

Si 70/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí 100 úplných znění rozsudků, které byly časově vydány jako poslední, jimiž byl pachatel odsouzen za trestný čin krádeže podle § 205 odst. 1 zákona č, 40/2009 Sb., trestní zákoník, kde se jednalo o jednočinný souběh trestu) - anonymizovaná rozhodnutí

 

Si 66/2018 a Si 67/2018

(odpovědi na žádosti o informace - kolik je u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou zaměstnáno vyšších soudních úředníků od roku 2010 do současnosti, jaká je výše jejich osobního příplatku a do jaké platové třídy byli a jsou tito zaměstnanci zařazeni za dané období) - přehledné tabulky o počtech VSÚ a jejich osobní příplatky

 

Si 64/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - pod jakými čísly jednacími nařídil Okresní soud v Jablonci nad Nisou posledních pět předběžných opatření, kterými zvýšil výživné pro nezletilé dítě)

 

Si 60/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - využití právního institutu přerušení řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. d) o. s. ř., tedy z důvodu žádosti k Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) o rozhodnutí o předběžné otázce u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou)

 

Si 58/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - seznam spisových značek nevyřízených trestních případů vedených u Okresního sudu v Jablonci nad Nisou pro trestní čin podle § 270 trestního zákoníku a zaslání anonymizovaných pravomocných soudních rozhodnutí vydaných v letech 2016 až 2018, ve kterých bylo rozhodováno o trestním činu podle § 270 trestního zákoníku) - trestní příkaz 1 T 98/2016 

 

Si 57/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí všech rozhodnutí v anonymizované podobě, kterými bylo vyhověno návrhům na osvojení zletilého, které byly u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou podány v letech 2014 až 2016) - rozsudek 10 C 32/2016, rozsudek 5 C 60/2016, rozsudek 13 C 232/2014, rozsudek 11 C 52/2014

 

Si 56/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - sdělení zda rozsudek 4 T 58/2016-356 nabyl právní moci a kde je možno obdržet potvrzení o nabytí právní moci)

 

Si 54/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - využití institutu schválení dohody o vině a trestu u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou za období od 1. 9. 2012 do 15. 3. 2018)

 

Si 52/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozsudku, vydaného Okresním soudem v Jablonci nad Nisou, jehož předmětem bylo rozhodování o občanskoprávní odpovědnosti sportovce za úraz, resp. újmu způsobenou při výkonu sportovní činnosti) - rozsudek 13 C 134/2014

 

Si 50/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - zařazení vyšších soudních úředníků a vyšších soudních úřednic Okresního soudu v Jablonci nad Nisou do platových tříd)

 

Si 43/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí meritorních rozhodnutí vydaných Okresním soudem v Jablonci nad Nisou, v nichž se projednával čin šíření nakažlivé lidské nemoci, kdy byl touto nakažlivou nemocí AIDS popř. nosičství viru HIV (ve smyslu nařízení vlády 453/2009 Sb.)

 

Si 42/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - celkový počet projednaných žádostí/návrhů o podmíněném propuštění odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody ve smyslu § 331 tr. řádu, § 88 tr. řádu v roce 2017 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou a sdělení, kolika z těchto žádostí bylo vyhověno)

 

Si 31/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - celkový objem vynaložených finančních prostředků ze strany Okresního soudu v Jablonci nad Nisou na znalecké posudky zadané v civilním a trestním řízení v letech 2015, 2016 a 2017 a počty zadaných znaleckých posudků v civilním a trestním řízení v letech 2015, 2016 a 2017)

 

Si 24/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - sdělení, zda u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou jsou vedena řízení  s účastí společností VGP Park ..., akciová společnost)

 

Si 23/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - zaslání rozhodnutí, které budou podkladem pro potřeby diplomové práce na téma Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem dle § 2933, § 2934 a § 2935 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vydané u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou) - příloha: rozhodnutí OS

 

Si 17/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - seznam soudců, kteří u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou za období od 30. 1. 2013 do 29. 1. 2018 dle rozvrhu práce vyřizovali souběžně opatrovnickou a trestní agendu, dále přehled tzv. combo-řízení, kde u "stejného účastníka" v opatrovnické kauze byl následně přidělen "stejný soudce" v trestní kauze, a v kolika případech informační systém přidělil stejnému účastníku řízení stejného soudce o opatrovnickém řízení i v trestním řízení, a jak v těchto případech soud řeší případnou možnou podjatost nebo nestrannost soudce)

 

Si 16/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku, kde by Okresní soud v Jablonci nad Nisou postupoval dle ustanovení § 1184 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

 

Si 12/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí posledních 4 pravomocných anonymizovaných rozsudků ze dvou věcí v agendě P a Nc, kterými bylo rozhodnuto o úpravě péče nebo styku ve sporu mezi rodiči a kde o rozhodnutí soudu prvního stupně rozhodoval odvolací soud) - přílohy:  rozhodnutí OS, rozhodnutí KS, rozhodnutí OS, rozhodnutí KS

 

Si 10/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozvrhu práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro rok 2018, organizačního řádu, předpisů BOZP , kolektivní smlouvy s odbory, a dále ročních výkazů Okresního soudu v Jablonci nad Nisou týkající se všech agend za roky 2014, 2015, 2016 a 2017; rovněž výpis vylustrovaných věcí osoby) → příloha = výkazy a předpis BOZP pro rok 2018

 

Si 4/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - počty ukončených trestních řízení v letech 2015 - 2017 týkajících se trestných činů krádeže, neoprávněného užívání věci, zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku) příloha - tabulka

 

Si 3/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - zaslání anonymizovaného rozsudku v právní věci týkající se vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví ve spojení s rozsudkem odvolacího soudu, doplněné o opravná usnesení ve věci sp. zn. 11 C 1128/98) - anonymizovaná rozhodnutí

 

Si 43/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozvrhu práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro rok 2018, a dále ročních výkazů Okresního soudu v Jablonci nad Nisou týkající se agendy trestní, civilní, opatrovnické a agendy stížností za roky 2014, 2015, 2016 a 2017) → příloha = výkazy a rozvrh práce pro rok 2018

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveřejněné informace za rok 2017: 

Si 42/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí meritorních rozhodnutí v trestních věcech podle § 143, § 147 a § 148 zákona č. 40/2009 Sb., v nichž obviněným je lékař, a to vydaných Okresním soudem v Jablonci nad Nisou od 1. 1. 2013 do současnosti) 15 T 53/2014 - rozsudek OS, 15 T 53/2014 - rozsudek KS

 

Si 41/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - kolik řízení o přivolení soudu k zásahu do integrity dle občanského zákoníku a kolik řízení o udělení souhlasu dle zákona o specifických zdravotních službách bylo projednáváno u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou v období od 1. 1. 2014 do 15. 11. 2017)

 

Si 40/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - počet podaných návrhů na osvojení zletilého v roce 2014 - 2016 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou a sdělení kolika návrhům bylo vyhověno, nevyhověno, příp. byly skončeny jinak)

 

Si 39/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - sdělení počtu právní věcí, které jsou, resp. byla projednávána u Okresního sudu v Jablonci nad Nisou a jejichž předmětem je odškodnění obchodního zástupce podle § 669 zákona č. 513/1991 Sb. v letech 2013 - 2017 a zvláštní odměna obchodního zástupce podle § 2514 zákona č. 89/2012 Sb. v letech 2014 - 2017)

 

Si 38/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí, jimiž bylo rozhodováno o vině za trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle ustanovení § 257 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník za období od 1. ledna 2010 do současnosti)

 

Si 37/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí, ve kterých bylo řízení zahájeno na základě obžaloby, v níž byl obviněný označen jako spolupracující obviněný)

 

Si 36/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí, ve věci spáchání trestného činu - neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry dle § 252 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník)

 

Si 35/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí informace, pod jakými spisovými značkami projednal zdejší soud posledních pět návrhů na udělení souhlasu s přestěhováním dítěte, popř. změnou jeho pohybu, do zahraničí dle ustanovení § 466 písm. j) zákona o zvláštních řízeních soudních, kterým vyhověl)

 

Si 34/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí anonymizovaných pravomocných rozhodnutí o odsouzení fyzických osob v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 za trestné činy podle §§ 128a, 128b, 158, 160, 161 a 162 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon a za trestné činy podle §§ 256, 257, 329, 331, 332 a 333 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník) + poskytnutá rozhodnutí sp. zn.: 15 T 176/2013, 15 T 206/2013 a 2 T 118/2015

 

Si 32/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí z let 2014 - 2017, které řeší výši relutární náhrady za úmrtí blízkého člověka pro pozůstalé podle ustanovení § 2959 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

 

 Si 30/2017

(informace o počtech odsouzení za trestné činy spáchané v dopravě se zaměřením na trestné činy spáchané pod vlivem návykových látek v letech 2015, 2016 a i. pololetí 2017) + příloha (uložené tresty)

 

Si 29/2017

(informace o počtech soudních řízení, v nichž účastníka zastupoval jako obecný zmocněnec pan RNDr. Pavel Rusý, případně LIBERI, odborová organizace, IČO 05096685)

 

Si 28/2017

(informace o počtech návrhů na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí, vedených u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou v letech 2012 - 2017)

  

Si 26/2017

(informace o zahájených trestních řízeních proti právnickým osobám od nabytí účinnost zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, tedy od 1. 1. 2012 dosud a další doplňující otázky)

 

Si 7/2017

(informace o počtech ukončených, jakožto i stále probíhajících, řízeních o osvojení nezletilého, vedených u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou za období od 1. 1. 2004 do 15. 3. 2017)

 

Si 5/2017

(informace o počtech podaných návrhů v letech 2015 a 2016 ve věcech vydání předběžného opatření dle § 74 a násl. o.s.ř. a ochrany proti domácímu násilí, včetně počtu návrhů jimž bylo vyhověno u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveřejněné informace za rok 2016:

Si 35/2016

(informace o poskytnutí anonymizovaných rozsudků ve věcech spáchání trestného činu Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry dle § 252 zákona č. 40/2009, trestní zákoník u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou)

 

Si 34/2016

(informace o poskytnutí anonymizovaných rozsudků v civilních věcech, které v letech 2013 - 2016 projednal Okresní soud v Jablonci nad Nisou, jimiž bylo rozhodnuto o náhradě újmy /škody i nemajetkové újmy/ znásilněné osoby - oběti trestného činu znásilnění)

 

Si 33/2016

(informace o počtech rozhodnutí učiněných postupem podle § 368 tr. ř. - tj. rozhodnutí o použití amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013, za období od 1. 1. 2013 do 22. 7. 2016 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou) 

Přehled rozhodnutí učiněných v agendě Nt, agendě T a agendě Tm

 

Si 32/2016

(informace o počtech odsouzených osob u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro spáchání trestného činu znásilnění v letech 2013 - 2015, také o nároku poškozené/ho a přiznání jeho nároku na náhradu újmy)

 

Si 30/2016

(informace o nápadu a způsobů vyřízení pracovněprávních sporů za období let 2012 až květen 2016 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou) → tabulka s přehledem

 

Si 28/2016

(informace o rozhodování u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou v letech 2014, 2015 nebo 2016 o případech dle § 101 NOZ = zásah do integrity člověka neschopného úsudku, způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví; a o případech poskytnutí specifické zdravotní služby, příp. o sterilizaci) 

 

Si 27/2016

(informace o nápadu právních sporů z individuálních pracovněprávních sporů za období let 2012 až květen 2016, a počet případů z těchto sporů, u nichž došlo k nařízení jednání s mediátorem dle ust. § 100 a § 114c o.s.ř. u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou) 

 

Si 25/2016

(informace o řízeních o přivolení soudu k zásahu do integrity osoby neschopné úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro život této soby (ve smyslu ust. § 101 občanského zákoníku) vedených u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou v období od 1. 1. 2014 do 5. 6. 2016)

 

Si 23/2016

(informace v kolika případech podalo Vrchní státní zastupitelství v Praze nebo Olomouci v letech 2014, 2015 a 2016 k Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou návrh k provádění úkonů v přípravném řízení dle § 26 trestního řádu)

 

Si 20/2016

(informace ohledně celkového počtu soudců přísedících a jejich věkového složení ke dni 14.4.2016 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou)

 

 Si 19/2016

(informace o nápadu v trestní agendě u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou a konkrétního vyčíslení předběžných projednání obžaloby v období let 2011 - 2015)

 

Si 18/2016

(informace o vyřízených bagatelních sporech u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou v období let 2001 - 2015) rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

Si 17/2016

(informace o civilních a trestních rozhodnutích , jimiž bylo zcela nebo z části vyhověno ve věcech náhrady škody na zdraví, jež vznikla v důsledku dopravní nehody, a které nabyly právní moci roku 2013 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou) → anonymizovaná rozhodnutí

 

Si 15/2016

(informace o všech trestních řízeních vedených proti právnické osobě v období od 1. ledna 2012 do 29. února 2016 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou)

 

Si 13/2016

(informace o všech řízeních evidovaných u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, jež jsou dosud pravomocně neskončena a trvají déle než 20 let ke dni 1. 3. 2016)

 

Si 12/2016

(informace o judikatuře Okresního soudu v Jablonci nad Nisou vztahující se k trestnému činu zasahování do nezávislosti soudu podle ustanovení ů 335 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, za poslední tři roky)

 

Spr 162/2016

(informace o počtech řízení vedených u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou v roce 2015 pro neplnění povinnosti placení výživného)

 

Si 8/2016

(informace o zřízení opatrovnických rad u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015)

 

Si 7/2016

(informace o počtech řízení, kdy byla řešena v občanskoprávním řízení náhrada škody krajských zastupitelů dle § 2894 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, příp. dle § 415 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. a v trestněprávním řízení odpovědnost krajských zastupitelů, kdy mohlo dojít k naplnění skutkových podstat uvedených např. v § 220, § 221 a § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku)

 

Si 6/2016

(poskytnutí pravomocného rozsudku ve věci spáchání trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle § 355 TZ za období roku 2012 - 2015 → 2 Tm 6/2012)

 

Si 4/2016 - doplnění

(odpověď na doplněnou žádost o poskytnutí informace - zaslání anonymizovaného rozsudku, jímž byla schválena dohoda o vině a trestu pro § 337/1A a § 283/1 tr. zák.  →   anonymizovaný rozsudek 15 T 190/2012)

 

Si 4/2016

(informace o vydaných rozhodnutích, jimiž byla schválena dohoda o vině a trestu pro trestné činy proti životu a zdraví = §§ 140-167 tr. zák., proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti = §§ 185 - 193 tr. zák., proti majetku = §§ 205-232 tr. zák. a hospodářské tr. činy = §§ 233-271 tr. zák. za období let 2013, 2014 a 2015 u Okresního soudu v Jablonci n.N.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveřejněné informace za rok 2015:

Si   4/2015

(informace o rozhodování o výchově nezletilých dětí za období 1.1.2014 - 30.6.2014)

 

Si   6/2015

(informace o občanskoprávních sporech za posledních 5 let → tj. roky 2010 - 2014)

 

Si  7/2015

(informace o aplikaci § 100 odst. 2 o.s.ř. = nařízení setkání s mediátorem )

 

Si   8/2015

(informace o celkovém počtu rozhodnutí vydaných v opatrovnických věcech za období 2012 - 2014)

 

Si 10/2015

(informace vztahující se k ustanovení § 227 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník = spáchání trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku)

 

Si 11/2015

(informace o postupování pohledávek soudním exekutorům v roce 2013 a 2014)

 

Si 12/2015

(informace o vydaných rozhodnutí v období od 1.1.2013 dosud, jejichž meritem je trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací dle ust. § 230 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník)

 

Si 14/2015

(informace o evidenci žalob na nepřijetí dítěte do základní školy podle § 36 odst. 5, 7 zák. č. 561/2004 Sb. → věcně příslušné k rozhodování o těchto žalobách jsou krajské soudy dle §§ 4-7 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní)

 

Si 15/2015

(informace o počtu ustanovených opatrovnických rad k datu 1. 1. 2015 spadajících pod nadepsaný soud a o počtu detenčních řízení, týkajících se vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb za období od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2015)

 

Si 16/2015

(informace pro Český rozhlas o využití institutu rozhodování soudu o možnosti přijetí peněžité záruky za posledních pět let - tj. 2010 - 2014 → počet rozhodnutí o přijetí peněžité záruky, výše přijaté peněžité záruky a propadnutí přijaté záruky)

 

Si 19/2015

(informace o pravomocných rozhodnutí o odsouzení fyzických osob v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 a o odsouzení fyzických osob - žen v období od 1.1.2011 do 31.12.2013 za trestné činy podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon = § 158, 160, 161 a 162 a trestné činy podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník = § 329, 331, 332 a 333)

 

Si 20/2015

(informace o pravomocných rozhodnutí vydaných v letech 2005 - 2014 za spáchání trestného činu vydírání dle § 175 odst. 2 písm. a) a b) tr. zákoníku 40/2009 Sb., v pozdějších znění § 235 odst. 2 tr. zák. 141/1961 Sb.; a za spáchání trestného činu útisku dle § 177 tr. zákoníku 40/2009 Sb., v pozdějších znění § 237 tr. zák. 141/1961 Sb.)

 

Si 21/2015

(informace o pravomocných rozhodnutí vydaných v období od 1. listopadu 2014 do 31. května 2015 ve věci trestného činu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a zák. č. 140/1961 Sb. tr. zákona, dle § 256 zák. č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, dle § 128b zák. č. 140/1961 Sb. trestního zákona a  dle § 257 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku)

 

Si 22/2015

(informace o pravomocných rozhodnutí vydaných v roce 2014 ve věci trestného činu ohrožování výchovy dítěte dle § 201 trestního zák.)

 

Si 24/2015

(informace o poskytnutí jmenných seznamů všech advokátů z elektronických pořadníků obhájců v trestních věcech ex offo, civilních věcech a opatrovníků ve věcech občanskoprávních i obchodních, platných ke dni 29. 7. 2015)

 

Si 26/2015

(informace o poskytnutí informace o celkovém počtu podaných a následně zpravomocněných elektronických platebních rozkazů v letech 2012, 2013 a 2014 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou)

 

Si 27/2015

(informace o poskytnutí jmenných seznamů všech advokátů z elektronických pořadníků obhájců v trestních věcech ex offo, civilních věcech a opatrovníků ve věcech občanskoprávních i obchodních, platných ke dni 23. 9. 2015)

 

Si 28/2015

(informace o uplatnění práva odepřít soudu či jinému státnímu orgánu veřejné moci poskytnutí informace o původu či obsahu informací uveřejněných nebo získaných pro uveřejnění v periodickém tisku či rozhlasovém nebo televizním vysílání u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze období od 14. 3. 2000 do 30. 6. 2015)

 

Si 29/2015

(informace o trestních řízení pro trestný čin podle § 270 trestního zákoníku = porušení autorského práva → seznam nevyřízených případů a pravomocně skončená rozhodnutí v letech 2011 až 2015) → odkaz na PM rozhodnutí 3T 103/2011

 

Si 33/2015

(informace o trestních řízení vedených u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, kterými byla odsouzena právnická osoba dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim)

 

Si 36/2015

(informace o trestních řízení vedených u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, kterými byl odsouzen policista dle § 331/1, 3 tr. zák. v souběhu s přečinem dle § 329/1 tr. zák., nebo dle § 329/1 tr. zák. v souběhu s přečinem dle  § 209/1, 3 tr. zák.)

 

ePodatelna