obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Změny v systému doručování v resortu justice od 1. července 2009

(doručování listinných zásilek a

doručování prostřednictvím datových schránek)

 

 

Dne 1. července 2009 vstoupily v účinnost dva zákony, které přinášejí zásadní změnu v systému doručování soudních a úředních zásilek. Jde o zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákon č. 190/2009 Sb. a zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Prioritou doručování u soudních písemností je doručování prostřednictvím datových schránek.

 

 

 

Doručování listinných zásilek

 

Souhrnná novela občanského soudního řádu (dále jen "o.s.ř."), který se přiměřeně používá pro doručování v trestním řízení, ve správním řízení soudním, v řízení před Ústavním soudem, v exekučním, insolvenčním a dědickém řízení, zvyšuje odpovědnost adresáta za doručitelnost soudních písemností. Základem je tzv. povinná doručovací adresa, na kterou jsou zásilky doručovány a u které platí  tzv. fikce doručení; to znamená, že zásilka se po splnění zákonných podmínek považuje za doručenou, i když se s ní adresát fakticky neseznámí.

 

Souhrnná novela o.s.ř. zavádí institut "vhození do schránky". Proto by domovní schránka měla být pro doručovatele volně přístupná, funkční a zřetelně označená jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby.

 

Soudní zásilky budou doručovány prioritně do datové schránky účastníka. Pokud ji účastník nemá zřízenou a zpřístupněnou, budou i nadále doručovány v listinné formě na jeho povinnou doručovací adresu. Doručovací adresou se rozumí adresa trvalého pobytu, pokud není v evidenci obyvatel (tj. na obecním úřadě v místě trvalého pobytu) uvedena nebo soudu sdělena jiná adresa, na kterou má být doručováno. Způsob doručování bude závislý na druhu zásilky. Všechny listinné zásilky soudů, státních zástupců, notářů, exekutorů a dalších orgánů, které doručují podle o.s.ř., budou zasílány v obálkách se zeleným pruhem.

Ke zmírnění tvrdosti nového systému doručování (vzhledem k tomu, že lze ve větším rozsahu doručovat na základě fikce) zavádí souhrnná novela institut "neúčinnosti doručení". Soud v tomto případě na návrh účastníka rozhodne, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl s doručovanou písemností z omluvitelného důvodu (např. hospitalizace) seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit.

 

Doručování prostřednictvím datových schránek

Nový systém doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek je uplatňován mezi orgány veřejné moci navzájem, tzn. při komunikaci úřadů, soudů, notářů a exekutorů, ale především orgány veřejné moci vůči právnickým osobám uvedeným v § 5 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., a případně též vůči fyzickým osobám, které se rozhodnou zřídit si datovou schránku.

 

Informační systém datových schránek je vytvořen v gesci Ministerstva vnitra. Podrobné informace o provozu systému jsou publikovány Ministerstvem vnitra na adrese: http://datoveschranky.info/.

 

 

 

Datová schránka

 

Datová schránka je definována jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci (§ 2 zákona č. 300/2008 Sb.). Jedná se v podstatě o virtuální prostor, který připomíná poštovní schránku a který je vyhrazen pouze jedinému subjektu. Pouze z datové schránky je možné zasílat datové zprávy (§ 19 zákona č. 300/2008 Sb.) do jiných datových schránek nebo přijímat datové zprávy z jiných datových schránek. Podání doručené do datové schránky orgánu veřejné moci má z hlediska účinků stejnou relevanci jako listinný originál, nemusí být proto následně doplňováno listinnou verzí a nemusí být odesílatelem elektronicky podepsáno, jelikož datová schránka odesílatele dostatečně identifikuje.

 

Orgánům veřejné moci se datová schránka zřizuje ze zákona a komunikovat mohou jejím prostřednictvím, bude-li to umožňovat povaha dokumentů a má-li adresát  datovou schránku zpřístupněnou. Informace o zpřístupnění a znepřístupnění datové schránky je možné nalézt v zákoně č. 300/2008 Sb. a na stránkách Ministerstva vnitra: http://datoveschranky.info/.

 

 

 

Jak bude systém komunikace prostřednictvím datových schránek fungovat?

 

Postup doručování do datové schránky je upraven zákonem č. 300/2008 Sb. Tento zákon stanoví, že nedošlo-li k doručení písemnosti na místě (např. při jednání), musí být doručena do datové schránky.

 

Zpráva vložená do datové schránky bude automaticky označena elektronickým časovým razítkem, které zajistí jeho nezměnitelnost při doručovaní. Pokud by toto elektronické razítko nebylo při doručení platné, znamená to, že došlo k zásahu do datové zprávy.

 

S datovými schránkami souvisí nový právní institut tzv. "autorizované konverze dokumentu" (§ 22 zákona č. 300/2008 Sb.). Jedná se v podstatě o převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak autorizovaným postupem (tj. tiskem nebo skenováním dokumentu, který je následně opatřen ověřovací doložkou). Výstup z konverze má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu.

 

 

Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci

 

Fyzické a právnické osoby, které mají svou datovou schránku, mohou nadále činit podání vůči orgánu veřejné moci v listinné podobě. Hlavní výhodou datových schránek je, že komunikace s orgány veřejné moci není zpoplatněna. Jinak je tomu v případě komunikace fyzických a právnických osob mezi sebou.  

 

Podání určené orgánu veřejné moci je doručeno okamžikem dodání do jeho datové schránky.

 

 

 

Doručování do datových schránek orgány veřejné moci (§ 17 zák. č. 300/2008 Sb.)

 

Adresátovi je doručeno přihlášením do datové schránky s tím, že nepřihlásí-li se ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis fikci doručení. Zprávy, které do datové schránky přijdou, si musí uživatelé otevřít, aby se seznámili s jejich obsahem. Datová zpráva se bude ve schránce uchovávat po dobu 90 dnů, poté bude obsah zprávy automaticky smazán správcem systému a v jeho schránce zůstane pouze „obálka“. Je proto vhodné si přílohy datových zpráv ukládat.

 

Dokument doručený do datové schránky si adresát může následně nechat konvertovat, tj. vytisknout s ověřením, že se jedná o listinnou podobu elektronického dokumentu. Může tak učinit na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, tj. na obecním nebo krajském úřadě, u notáře, na České poště, s.p., na některých zastupitelských úřadech, u Hospodářské komory České republiky, u exekutorů a nově též u advokátů. V případě, že bude jiný orgán vyžadovat zaslání rozhodnutí soudu, účastník splní svou povinnost zasláním elektronického stejnopisu tohoto rozhodnutí, který obdržel do datové schránky.

 

 

 

 

Postup soudů při komunikaci prostřednictvím datových schránek je popsán ve vyhlášce č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, s tím, že detailně je tento postup rozveden v instrukci Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. června 2009, čj. 50/2009-OD-ST, kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.

 

ePodatelna