obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž okresní soud jedná a rozhoduje:

  

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva České národní banky č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod 
 • Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. - Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod 
 • Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
 • Zákon č.   97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
  Zákon č.     6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
 • Zákon č.     7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
 • Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících
 • Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Zákon č.   94/1963 Sb., o rodině
 • Zákon č.   99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád
 • Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů
 • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů
 • Zákon č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Instrukce MSp ČR č. j. M-1827/99, kterou se provádějí některá ust.zák.č. 106/99 Sb.
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
 • Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o el. úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č.   40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)
 • Zákon č.   90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Vyhláška MSp ČR č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., užívání a provozování inf. systému datových schránek
 • Vyhláška č. 212/2012 Sb., o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu
 • Instrukce MSp ČR č. j. 1360/95-OOD - řád pro soudní vykonavatele
 • Instrukce MSp ČR č. j. 505/2001-Org. - vnitřní a kancelářský řád pro OS, KS a VS 
 • Instrukce MSp ČR č. j. 94/2007-OIS-ST - skartační řád pro OS, KS a VS 
 • Instrukce MSp ČR č. j. 4/2012-INV-M - o vymáhání pohledávek

 

ePodatelna