obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Poskytování informací

INFORMACE  podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Okresní soud v Jablonci nad Nisou je podle § 8 odst. 1 zák. č. 436/1991 Sb. určen pro území okresu Jablonec nad Nisou jako prvostupňový soud pro agendy určené trestním řádem a občanským soudním řádem.

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (nejedná se o informace na základě občanského soudního řádu a trestního řádu), včetně stížností, návrhů, podnětů a jiných dožádání podle zákona č. 106/1999 Sb., jakož  i odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí nebo nevyhovění žádosti, anebo proti odepření informace, přijímá ředitelka správy soudu na č. dv. 18 / I. patro v hlavní budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou na adrese Mírové náměstí 5.

 

Ústně, tj. telefonicky podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se. 

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterou žadatel neupřesnil nebo o tom, že se žádosti nevyhovuje (§ 14 odst. 3, písm. a) a §15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb.), vydává předseda  okresního soudu ve správním řízení (zákon č. 71/1967 Sb., správní řád). O odvolání proti  tomuto rozhodnutí, pokud o něm není rozhodnuto autoremedurou, rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor sekretariátu ministra, oddělení tiskové a styku s veřejností. Z odvolání musí být patrno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v čem spatřuje odvolatel nesprávnost napadaného rozhodnutí a čeho se domáhá. Pro podání odvolání nejsou vydány formuláře.

 

Za poskytování informací se nepožaduje úhrada nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli.

 

Organizační struktura Okresního soudu v Jablonci nad Nisou vychází z rozvrhu práce, který se nachází  na webových stránkách soudu www.justice.cz případně ve správě soudu na č. dv. 18 / I. patro, kde je možné do něho nahlédnout.

 

Zákon č. 106/1999 Sb.         Sazebník úhrad pro rok 2018

ePodatelna