obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Novela občanského soudního řádu

 

              

            Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě novelu občanského soudního řádu. Cílem navrhované právní úpravy je odstranění nejzásadnějších problémů, které postihují současné řízení před civilními soudy.

           

            Ve svém programovém prohlášení se vláda mimo jiné zavázala činit kroky ke zvýšení efektivity justice, podpoře její elektronizace a zamezení průtahů v soudním řízení.

 

            Navrhovaná právní úprava v souladu s těmito cíli směřuje k posílení elektronizace justice v občanském soudním řízení, zrychlení a zefektivnění řízení o vydání elektronického platebního rozkazu, zefektivnění právní úpravy nedobrovolných hospitalizací osob v ústavech zdravotnické péče při posílení jejich procesních práv nebo posílení procesních práv nezletilých dětí. Návrh rovněž obsahuje změny dílčích institutů občanského soudního řízení a úpravy spíše legislativně technického charakteru.

 

            Smyslem elektronizace justice je především snížení doby vyřizování soudních případů, zefektivnění spolupráce v rámci resortu justice, efektivní obrana proti průtahům v řízení a celkové zlepšení komunikace veřejnosti s justicí. Navrhovaná právní úprava doplňuje právní prostředí elektronizace justice, vytvořené novelou občanského soudního řádu z roku 2009, o další prvky. Mezi ně patří např. rozšíření možnosti učinit podání v elektronické podobě zavedením elektronického formuláře pro podání odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu, nebo zavedení možnosti provést důkaz za využití technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku.

 

            Nedobrovolné hospitalizace osob představují závažný zásah do práva na osobní svobodu, jež je řazeno mezi nejdůležitější základní lidská práva a garantováno ústavním pořádkem, mezinárodním právem a právem Evropské unie. Navrhovaná právní úprava reflektuje jak nezbytnost garance základních lidských práv, tak efektivní a účinnou možnost hospitalizací v případech bezprostředního ohrožení života osob. Počítá se tak s koncepční změnou řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče tak, že návrh novely rozděluje současné jediné řízení nově na řízení dvě a výrazně posiluje právní postavení hospitalizovaných osob především s ohledem na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a vnitrostátních soudů.

 

            Soudní řízení, v němž je účastníkem nezletilé dítě, může mít nepříznivé následky pro další vývoj dítěte, neboť je pro ně spojeno s velkým tlakem a psychickým vypětím. Z toho důvodu je potřeba dbát zvýšení ochrany jeho procesních práv. Navrhovaná právní úprava proto poskytuje nezletilým dětem další procesní práva v soudním řízení, zejména právo požadovat pomoc vhodné osoby dle jejich volby, která jim pomůže vyjádřit jejich názor. 

 

               Návrh zákona byl podepsán prezidentem České republiky.

 

Návrh zákona včetně důvodové zprávy

Úplné znění

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová