obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Instrukce o veřejných zakázkách

 

Aktuální znění instrukce

 

2. novelizace instrukce

 

1. novelizace instrukce

 

 Původní znění instrukce

 

Přínosy nové instrukce o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti 

 

1.      Zpřísnění instrukce – řada drobných úprav nad rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), jako např.:

 

-          povinnost zrušení veřejné zakázky, pokud při uzavírání smlouvy zadavateli neposkytne druhý uchazeč v pořadí součinnost

-          povinnost zadavatele požadovat, aby část veřejné zakázky dodavatel nesměl plnit subdodavatelem

 

Dochází tak k posílení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nová podoba instrukce zajišťuje větší míru kontroly při zadávání veřejných zakázek.

 

2.      Upevnění zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v souladu se kterým musí být veřejné prostředky vynakládány hospodárně, efektivně a účelně. Dodržování zásad vede k dosažení maximálních úspor při hospodaření s veřejnými prostředky.

 

3.      Nová podrobná úprava zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla v současné instrukci nedostatečná. Zavedení 2 kategorií veřejných zakázek malého rozsahu dle jejich předpokládané hodnoty a podrobná úprava postupů při jejich zadávání. 

 

4.      Zavedení rejstříku veřejných zakázek Ministerstva spravedlnosti na portálu justice – jednotná a pravidelně aktualizovaná evidence všech veřejných zakázek realizovaných Ministerstvem spravedlnosti, a to jak podlimitních a nadlimitních, tak i veřejných zakázek malého rozsahu. V rejstříku budou uvedeny základní údaje o dané veřejné zakázce jako předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení, cena veřejné zakázky a název uchazeče, s nímž byla uzavřena smlouva. Jeho zavedení povede k větší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek. 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D