obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové zprávy k rozhodnutím ESLP a VLP OSN

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Žirovnický proti České republice

Dne 8. února 2018 vydal výbor první sekce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek v nadepsané věci, v němž shledal, že některá stěžovatelem na vnitrostátní úrovni vedená řízení nedostála požadavku na projednání v přiměřené lhůtě dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Námitku stěžovatele, že český kompenzační prostředek nápravy nepřiměřené délky řízení není v praxi účinný, jak vyžaduje článek 13 Úmluvy, naopak Soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Colloredo Mansfeldová proti České republice

Dne 11. ledna 2018 rozhodl Evropský soud pro lidská práva o tom, že v restitučním řízení vedeném stěžovatelkou o mobiliář zámku Opočno došlo k porušení práva na spravedlivý proces chráněného článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, a to z důvodu nedodržení zásady kontradiktornosti řízení.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Beránek proti České republice

Dne 5. října 2017 rozhodl Evropský soud pro lidská práva o tom, že Ústavní soud porušil právo stěžovatele na přístup k soudu, zaručené v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech, a to v důsledku nesprávného uplatnění pravidla o počítání lhůt.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Regner proti České republice

Dne 19. září 2017 vydal velký senát Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek v nadepsané věci, v němž poměrem deseti hlasů proti sedmi dospěl k závěru, že v rámci soudního přezkumu rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o zrušení stěžovatelovy bezpečnostní prověrky nedošlo k porušení kontradiktornosti řízení a rovnosti zbraní jako klíčových záruk spravedlivého procesu dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy, byť mu nebylo umožněno, aby se sám nebo prostřednictvím svého právního zástupce seznámil s klíčovým podkladem napadeného rozhodnutí.

Tisková zpráva k rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Bátěk a ostatní a Štulíř proti České republice

Evropský soud pro lidská práva v dnes zveřejněných rozsudcích proti České republice ve věcech Bátěk a ostatní a Štulíř shledal, že nedošlo k porušení práva stěžovatelů na spravedlivý proces. Štrasburský soud posuzoval, zda přečtením svědeckých výpovědí, které byly učiněny před zahájením trestního stíhání bez přítomnosti stěžovatelů nebo jejich obhájců, v hlavním líčení a použitím těchto výpovědí pro odsouzení stěžovatelů došlo k porušení jejich práva na výslech svědků chráněného čl. 6 odst. 1 a 3 písm. d) Evropské úmluvy o lidských právech.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Červenka proti České republice

Dne 13. října 2016 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Červenka proti České republice. Stěžovatel namítal zejména porušení svého práva na svobodu a osobní bezpečnost zakotveného v článku 5 Evropské úmluvy o lidských právech.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sedlák proti České republice

Dnes zveřejněným rozhodnutím ze dne 30. srpna 2016 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odmítl pro zjevnou neopodstatněnost stížnost, ve které stěžovatel namítal porušení svého práva na spravedlivý proces zaručeného článkem 6 Evropské úmluvy o lidských právech v souvislosti s tvrzenou podjatostí samosoudkyně rozhodující v jeho trestní věci.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Štulíř a ostatní proti České republice a Meissner a ostatní proti České republice

Dne 23. června 2016 zveřejnil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku dvě rozhodnutí, kterými odmítl dvě stížnosti proti České republice. V jedné z nich stěžovatelé namítali porušení práva na respektování rodinného života ve smyslu článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech v souvislosti se zákazem styku otce s nezletilou dcerou a ve druhé porušení práva na spravedlivý proces chráněného článkem 6 Úmluvy v řízení před Nejvyšším soudem. Dle Soudu k porušení Úmluvy nedošlo ani v jednom z těchto případů.

Strana 1/20