obsah

Okresní státní zastupitelství Plzeň - sever

Poskytování informací


     Žadatel může požadovat na zdejším okresním státním zastupitelství údaje o:

a) skutečnostech týkajících se zákonem stanovené působnosti okresního státního zastupitelství a jejího výkonu,

b) činnosti okresního státního zastupitelství vyplývající z jeho působnosti a jeho výsledcích mimo hodnotících zpráv a ucelené databáze,  dále poskytne informace o hlavních záměrech úřadu a přijatých opatřeních,

c) charakteristice státního zastupitelství, zejména postavení, organizace, rozvrh práce, úkolech, způsobu jejich plnění a hospodaření.

       Je vyloučeno poskytovat informace podléhající utajení  podle zák. č. 148/1998 Sb., dále informace o věcech, v nichž dosud probíhá trestní řízení, informace o rozhodovacích činnostech soudu v trestním i občanském soudním řízení nebo informace ve smyslu § 11 odst. 2, písm.c) zák.č. 106/1999 Sb.

ePodatelna