obsah

Okresní státní zastupitelství Plzeň - sever

Přehled nejdůležitějších předpisů


     Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Okresní státní zastupitelství Plzeň-sever zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k Okresnímu státnímu zastupitelství Plzeň-sever, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

     Okresní státní zastupitelství Plzeň-sever jedná a rozhoduje podle dále uvedených právních předpisů, jejichž znění je zveřejněno ve Sbírce zákonů České republiky. Sbírka zákonů je k dispozici na adrese úřadu po celou dobu výše uvedenou, lze do ni nahlédnout a v případě potřeby pořídit i kopii konkrétního ustanovení, o které žadateli jde.

zák. č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)

zák.č. 140/1961 Sb. trestní zákon

zák. č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství.

     Ve smyslu § 42 zákona může podat návrh na vyslovení neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví, pokud byla uzavřena v rozporu s omezujícími podmínkami a k řízení o návrhu je příslušný okresní soud.

vyhl.č. 23/1994 Sb. o jednacím řádu státního zastupitelství

zák.č. 99/1963 Sb. o občanském soudním řízení

     Okresní státní zastupitelství může vstoupit do řízení podle § 35 odst. 1, písm.b),c),d) o.s.ř.

zák.č. 85/1980 Sb. o právu petičním

zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

ePodatelna