obsah

Okresní státní zastupitelství Plzeň - sever

Životní situace

V návaznosti na  přílohu č. 2 k vyhlášce č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejňuje Okresní státní zastupitelství Plzeň-sever (v textu dále jen OSZ Plzeň-sever) následující informace k jeho působnosti:

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Pojmenování životní situace souvisící s působností OSZ Plzeň-sever:

a) trestní oznámení,

b) stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců OSZ Plzeň-sever (viz § 16b odst. 1  zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů),

c) stížnosti podle procesních předpisů (trestní řád),

d) žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu,

e) poškozený v trestním řízení,

4. Základní informace k životní situaci: viz Postup při vyřizování žádosti, Podání opravného prostředku

5. Kdo je oprávněn ve věci jednat: (oznamovatel, stěžovatel, poškozený případně jejich zákonný zástupce nebo zmocněnec); identifikační údaje těchto osob – jméno, příjmení, datum narození, adresa,

6. Podmínky a postup při řešení životní situace:  viz Postup při vyřizování žádosti

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: viz Postup při vyřizování žádosti, Podání opravného prostředku

8. Na které instituci životní situaci řešit: OSZ Plzeň-ssever  viz Kontakty

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: viz  Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: platný občanský průkaz (cestovní pas), písemnosti související s řešenou životní situací

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: řešení životní situace na OSZ Plzeň-sever nevyžaduje použití žádných formulářů

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: řešení životních situací v působnosti OSZ Plzeň-sever není  zpoplatněno

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

a) trestní oznámení: lhůta pro podání trestního oznámení není stanovena; jestliže oznamovatel požádá, je třeba jej do 1  měsíce vyrozumět o učiněných opatřeních (§ 158  odst. 2 trestního řádu),

b) stížnosti podle procesních předpisů (trestní řád): stížnost proti usnesení  státního zástupce  KSZ v Plzni lze podat do 3 dnů od oznámení usnesení (§ 143 odst. 1 trestního řádu); lhůta pro vyřízení není stanovena,

c) žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu: lhůta pro podání  žádosti není stanovena; státní zástupce ji musí neprodleně vyřídit (§ 157a  odst. 1 tr.ř.),

e) poškozený v trestním řízení: v působnosti OSZ Plzeň-sever není rozhodováno o návrzích na náhradu škody,

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace: uvedou se, pokud jsou známy

15. Jaké další  činnosti  jsou po žadateli požadovány:  požadovány nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít: není

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

a) trestní oznámení: zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, bližší viz např. www.mvcr.cz/sbirka/index.html,
b) stížnosti na průtahy a na nevhodné chování: zákon  č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů, bližší viz www.mvcr.cz/sbirka/index.html,

c) stížnosti podle trestního řádu: zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním  (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, viz www.mvcr.cz/sbirka/index.html,
d) žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu: zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, viz www.mvcr.cz/sbirka/index.html,

e) poškozený: zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, viz www.mvcr.cz/sbirka/index.html,

18. Jaké jsou související předpisy: -

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

a) trestní oznámení: nepřichází,

b) stížnosti na průtahy a na nevhodné chování: o přezkoumání vyřízení stížnosti okresní státní zástupkyní Plzeň-sever lze požádat krajského státního zástupce v Plzni, žádost ani lhůta k jejímu podání není blíže upravena, žádost lze podat u OSZ Plzeň-sever nebo přímo vrchnímu KSZ v Plzni,

c) opravným prostředkem proti usnesení OSZ Plzeň-sever podle trestního řádu je stížnost, pokud ji zákon nevylučuje,

d) žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu: nepřichází,

e) poškozený: nepřichází,

20. Jaké   sankce mohou  být uplatněny  v případě   nedodržení povinností:  pořádková  pokuta upravená v § 66 trestního řádu a § 16 zákona o státním zastupitelství

21. Nejčastější dotazy: dosud neevidovány

22. Další informace: v návaznosti na aktuální potřebu budou  doplňovány,

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: nezjištěno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: - nestanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: OSZ Plzeň-sever

26. Kontaktní osoba: pí. Holečková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 31.12. 2006

28. Popis byl naposledy aktualizován: 25.11.2008

29. Datum konce platnosti popisu: Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -

ePodatelna