obsah

Okresní státní zastupitelství Plzeň - sever

Příjem žádostí a dalších podání

 

     Co se týče postupu, který musí Okresní státní zastupitelství Plzeň - sever dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat, ten je upraven například v ustanovení § 59, 158 trestního řádu, pokud jde o trestní oznámení. Dále obvinění a poškození mají kdykoliv právo v průběhu vyšetřování žádat státního zástupce o přezkoumání postupu vyšetřovatele (§ 167 tr. řádu).

     Okresní státní zástupce je příslušný rozhodovat ve lhůtě dvou měsíců o stížnostech právnických a fyzických osob, jejichž obsahem je stížnost na průtahy při plnění úkolů okresního státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních pracovníků tohoto státního zastupitelství za podmínek části páté jednacího řádu státního zastupitelství.

     Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na okresní státní zastupitelství se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do jeho působnosti (dále je 'petice'), bližší úpravu obsahuje zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním.      Okresní státní zastupitelství vyřizuje přijaté petice ve lhůtě do 30 dnů od jejich doručení.

     Povaha podání byť podatelem označeného jako petice, se posuzuje vždy podle jeho obsahu. Je-li obsahem podání oznámení o spáchání trestného činu nebo jiný podnět k trestnímu stíhání, podnět ke stížnosti pro porušení zákona, stížnost na chování státního zástupce či jiného zaměstnance státního zastupitelství, stížnost na průtahy při vyřizování agendy okresního státního zastupitelství, žádost, aby okresní státní zastupitelství podalo návrh na zahájení občanského soudního řízení nebo do takového řízení vstoupilo nebo vykonávalo svoji pravomoc podle jiného zvláštního zákona, postupuje se vždy podle zvláštních předpisů

ePodatelna