obsah

Okresní státní zastupitelství Plzeň - město

Poskytování informací


     Podle  zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím může žadatel požadovat na zdejším okresním státním zastupitelství údaje o:

a) skutečnostech týkajících se zákonem stanovené působnosti okresního státního zastupitelství a jejího výkonu,

b) činnosti okresního státního zastupitelství vyplývající z jeho působnosti a jejích výsledcích mimo hodnotících zpráv a ucelené databáze, dále poskytne informace o hlavních záměrech úřadu a přijatých opatřeních,

c) charakteristice státního zastupitelství, zejména postavení, organizaci, rozvrh práce, úkolech, způsobu jejich plnění a hospodaření.

     Je vyloučeno poskytovat informace podléhající utajení podle zák. č. 148/1998 Sb., dále informace o věcech, v nichž dosud probíhá trestní řízení, informace o rozhodovacích činnostech soudu v trestním i občanském soudním řízení nebo informace ve smyslu § 11 odst. 2, písm c) zák. č. 106/1999 Sb.

 

 

ePodatelna