obsah

Okresní státní zastupitelství Plzeň - město

Zásady zpracování osobních údajů

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

Klicperova 13, 306 27 Plzeň

tel. 377 868 611; fax 377 868 612; e-mail  podatelna@osz.plzm.justice.cz; DS nxjahyn


 

 

Obecné informace

 

Správcem osobních údajů je Okresní státní zastupitelství Plzeň-město, se sídlem Klicperova 13, Plzeň, IČ Krajského státního zastupitelství v Plzni 00026034, ID datové schránky: nxjahyn, elektronická adresa podatelny: podatelna@osz.plzm.justice.cz

 

 

Využití Vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami a principy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

Pokud doručíte Okresnímu státnímu zastupitelství Plzeň-město podání, které bude obsahovat Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, podpis), mohou být tyto zpracovávány Okresním státním zastupitelstvím Plzeň-město ve Vámi poskytnutém rozsahu. Podle povahy podání budou zpracovávány z některého z následujících účelů:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

Nejčastěji se bude jednat o shora uvedené písmeno e), pokud podání bude směřovat k výkonu působnosti státního zastupitelství.

 

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, Vaše údaje budou použity pro naši korespondenci s Vámi. Při odeslání e-mailu je evidována Vaše IP adresa.

 

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím Informačního systému datových schránek, bude evidována i Vaše ID datové schránky.

 

Při vstupu na Portál justice (www.justice.cz) nebo elektronickou úřední desku (http://infodeska.justice.cz) jsou data shromažďována pro statistické účely. Tato data, která jsou uložena pouze po omezenou dobu, zahrnují Vaši IP adresu, datum a čas přístupu, a konkrétní cílovou adresu URL. Tato data se používají výhradně ke zlepšení internetové služby a jsou vyhodnocována způsobem, kterým nelze zpětně odhalit konkrétního uživatele. Vaše údaje budou použity k optimalizaci a zajištění bezpečnosti. Adresa IP se použije pouze v případě potřeby prevence kybernetických hrozeb na základě platných zákonů.

 

Pokud jsou Okresnímu státnímu zastupitelství Plzeň-město zaslány osobní údaje třetích osob, nebude obvykle možné poskytnout těmto osobám informaci o zpracování těchto osobních údajů, neboť by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Současně je však třeba uvést, že jak státní zástupci, tak i ostatní zaměstnanci nakládající s osobními údaji, jsou vázání povinnou mlčenlivostí.

 

 

Zveřejnění informací třetím stranám

 

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme a nevyměňujeme. K jejich předání třetím stranám dochází pouze v souladu s platnými právními předpisy.

Případné sdílení osobních údajů subjektů údajů probíhá na základě písemných dohod se společnými správci nebo zpracovateli.

 

 

Bezpečnost a přesnost osobních údajů

 

Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění a proškolení pracovníci státního zastupitelství, kteří byli se zásadami zpracování osobních údajů prokazatelně seznámeni.

 

 

Uplatnění práva subjektu údajů

 

V souladu se zpracováním osobních údajů Okresním státním zastupitelstvím Plzeň-město můžete uplatnit následující práva:

 

  • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
  • právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)
  • právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
  • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

 

Podle čl. 21 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

 

 

 

 

 

Doba uchování

 

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu se zákonnými a regulačními povinnostmi (např. vedení spisové služby a zákonné lhůty pro uchování, audit, účetnictví).

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Petr Fukan, adresa pro doručování Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 Brno, e-mail: poverenec@nsz.brn.justice.cz, ID datové schránky: 5smaetu

 

 

 

 

V Plzni dne 24. května 2018

 

 

 

 

                                               Okresní státní zástupkyně

                                               JUDr. Antonie Zelená v.r. 

 

 

 

ePodatelna