obsah

Okresní státní zastupitelství Plzeň - město

Podání elektronickou formou

Adresa elektronické podatelny Okresního státního zastupitelství Plzeň-město :

podatelna@osz.plzm.justice.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv, přijímá též datové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem.

Údaje o přijímání datových zpráv a jejich parametry:

Datové zprávy v elektronické podobě na CD či flash disku jsou přijímány v podatelně v úřední hodiny.

Elektronická podatelna přijímá podání ve formátu *.doc, *.docx (Word 97 až 2007), *pdf., *.pdf/a, *.txt, *.rtf, *.htm, *.html, *.xls, *.xlsx, *.zfo.

 

Přijímání podání v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem:

Doručená datová zpráva opatřená elektronickým podpisem se odesílateli  potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Příjem ostatních datových zpráv  ( bez elektronického podpisu) bude potvrzen pouze na vyžádání odesílatele.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje.

 

Potvrzení o přijetí datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým

 

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Okresního státního zastupitelství Plzeň-město podatelna@osz.plzm.justice.cz

dne ………..(DD/MM/RRRR)

v …………..( HH/MM/SS).

 

 

Odesílatel:

Č.j. přijaté zprávy:

Věc:

Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance:

 

Zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Okresního státního zastupitelství Plzeň-město :

 

Seznam oprávněných zaměstnanců OSZ Plzeň-město určených k zajištění provozu elektronické podatelny :

Jana Schwarzová - kvalifikovaný certifikát vydala Česká pošta, s.p.

Alice Vohradská – kvalifikovaný certifikát vydala Česká pošta, s.p.

 

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte :

na elektronickou adresu – podatelna@osz.plzm.justice.cz nebo

na poštovní adresu: Okresní státní zastupitelství Plzeň-město, Klicperova 13, 306 27 Plzeň.

 

 

 Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit vůči státnímu zastupitelství právní úkony v elektronické podobě:

- podání k výkonu působnosti  státního zastupitelství podle § 16a zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů

- stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství podle § 16b zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějích právních předpisů

- podání podle trestního řádu - § 59 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení  soudním (trestní řád), ve znění pozdějších právních předpisů

- žádosti o podání informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů

- zák. č. 227/2002 Sb., o elektronickém podpisu

- nařízení vlády č. 495/2004 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

- vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

- instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 13/2002-OI-SP, o používání elektronického podpisu v resortu spravedlnosti

- pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zastupitelství č. 7/2004 ze dne 25.10.2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství

 

 

 

ePodatelna