obsah

Okresní státní zastupitelství Plzeň - jih

Sazebník úhrad

 

   Veškeré informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsou Okresním státním zastupitelstvím Plzeň - jih poskytovány dle sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14.7.2011, č.j. 286/2011-OT-OSV.

   Ministerstvo spravedlnosti ČR stanoví k zajištění jednotného postupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen "sazebník"):

§ 1 - Náklady na pořízení kopií

(1) Za pořízení kopie formátu A4   a) jednostranná 2,- Kč

                                                             b) oboustranná 3,- Kč

(2) Za pořízení kopie formátu A3   a) jednostranná 3,- Kč

                                                             b) oboustranná 4,- Kč

(3) Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané povinným subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

§ 2 - Náklady na pořízení technických nosičů dat

(1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel      10,- Kč

(2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel    15,- Kč

(3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.

§ 3 - Náklady na odeslání informací žadateli

(1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníkuá použitého provozovatelem poštovních služeb.

(2) Nákldy na balné se nehradí.

§ 4 - Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhládávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

§ 5 - Společná ustanovení

(1) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je povinnými subjekty požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100 Kč bez nákladů na poštovní služby.

(2) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat za mimořádně rozsáhlé, a povinný subjekt proto není oprávněn požadovat úhradu dle § 4 sazebníku.

§ 6

Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 15. července 2011.

 

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jiří Pospíšil

 

ePodatelna