obsah

Okresní státní zastupitelství v Klatovech

Postup při vyřizování


Co se týče postupu, který musí Okresní státní zastupitelství Klatovy  dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat, ten je upraven například v ustanovení § 59, 158 trestního řádu, pokud jde o trestní oznámení. Ten proti němuž se trestní řízení vede, a poškozený mají právo kdykoliv v průběhu přípravného řízení žádat státního zástupce, aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu. Tato žádost není vázána lhůtou. Žádost je nutno státnímu zástupci ihned předložit a státní zástupce ji musí neprodleně vyřídit. O výsledku přezkoumání musí být žadatel vyrozuměn. Žádost o odstranění průtahů v řízení nebo závad v postupu státního zástupce vyřizuje státní zástupce bezprostředně vyššího státního zastupitelství   - § 157a trestního řádu.

Okresní státní zástupce  je příslušný rozhodovat ve lhůtě dvou měsíců o stížnostech právnických a fyzických osob, jejichž obsahem je stížnost na průtahy při plnění úkolů okresního státního zastupitelství nebo  na nevhodné chování státních zástupců a ostatních pracovníků tohoto státního zastupitelství za podmínek části páté jednacího řádu státního zastupitelství.

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na okresní státní zastupitelství se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do jeho  působnosti (dále je “petice”), bližší úpravu obsahuje zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Okresní  státní zastupitelství  vyřizuje přijaté  petice ve lhůtě do 30 dnů od jejich doručení.

Povaha podání byť podatelem označeného jako petice, se posuzuje vždy podle jeho obsahu.  Je-li obsahem podání oznámení o spáchání trestného činu nebo jiný podnět k trestnímu stíhání, podnět ke stížnosti pro porušení zákona, stížnost na chování státního zástupce či jiného zaměstnance státního zastupitelství, stížnost na průtahy při vyřizování agendy okresního státního zastupitelství, žádost, aby okresní státní zastupitelství podalo návrh na zahájení občanského soudního řízení nebo do takového řízení vstoupilo nebo vykonávalo svoji pravomoc podle jiného zvláštního zákona, postupuje se vždy podle zvláštních předpisů.

ePodatelna