obsah

Okresní státní zastupitelství v Klatovech

Životní situace

Životní situace

 

V návaznosti na přílohu č. 2 k vyhlášce č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejňuje Okresní státní zastupitelství v Klatovech (v textu dále jen OSZ v Klatovech) následující informace k jeho působnosti:

 

1. Pojmenování životní situace souvisí s působností OSZ v Klatovech:

 

a)      trestní oznámení

b)      stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců OSZ v Klatovech (viz § 16b odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů),

c)      stížnosti podle procesních předpisů (trestní řád),

d)      žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu,

e)      poškozený v trestním řízení,

 

2. Základní informace k životní situaci: viz Postup při vyřizování žádosti, Podání opravného prostředku

 

3. Kdo je oprávněn ve věci jednat: (oznamovatel, stěžovatel, poškozený případně jejich zákonný zástupce nebo zmocněnec); identifikační údaje těchto osob – jméno, příjmení, datum narození, adresa

 

4. Podmínky a postup při řešení životní situace: viz Postup při vyřizování žádosti

 

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: viz Postup při vyřizování žádosti, Podání opravného prostředku

 

6. Na které instituci životní situaci řešit: OSZ v Klatovech viz Kontakty

 

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: viz Kontakty, Úřední hodiny

 

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou: platný občanský průkaz (cestovní pas), písemnosti související s řešenou životní situací

 

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: řešení životní situace na OSZ v Klatovech nevyžaduje použití žádných formulářů

 

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: řešení životních situací v působnosti OSZ v Klatovech není zpoplatněno, vyjma informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – viz Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

a)      trestní oznámení: lhůta pro podání trestního oznámení není stanovena; jestliže oznamovatel požádá, je třeba jej do 1 měsíce vyrozumět o učiněných opatřeních (§ 158 odst. 2 trestního řádu),

b)      stížnosti a průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování: pro podání samotné stížnosti není lhůta stanovena; pro její vyřízení je stanovena lhůta 2 měsíců od doručení stížnosti,

c)      stížnosti podle procesních předpisů (trestní řád): stížnost proti usnesení státního zástupce OSZ v Klatovech lze podat do 3 dnů od oznámení usnesení (§ 143 odst. 1 trestního řádu); lhůta pro vyřízení není stanovena,

d)      žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu: lhůta pro podání žádosti není stanovena; státní zástupce ji musí neprodleně vyřídit (§ 157a odst. 1 tr.ř.),

e)      poškozený v trestním řízení: v působnosti OSZ v Klatovech není rozhodováno o návrzích na náhradu škody,

 

12. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace: uvedou se, pokud jsou známi

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: požadovány nejsou

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít: není

 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

a)      trestní oznámení: zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, bližší viz např. www.mvcr.cz/sbirky/index.html,

b)      stížnosti na průtahy a na nevhodné chování: zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů bližší viz www.mvcr.cz/sbirka/index.html,

c)      stížnosti podle trestního řádu: zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, viz www.mvcr.cz/sbirka/index.html,

d)      žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu: zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, viz www.mvcr.cz/sbirka/index.htm,

e)      poškozený: zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, viz www.mvcr.cz/sbirka/index.html

 

16. Jaké jsou související předpisy: -

 

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

a)      trestní oznámení: nepřichází

b)      stížnosti na průtahy a na nevhodné chování: o přezkoumání vyřízení stížnosti okresním státním zástupcem v Klatovech lze požádat Krajského státního zástupce v Plzni, žádost ani lhůta k jejímu podání není blíže upravena, žádost lze podat u OSZ v Klatovech nebo přímo Krajskému státnímu zástupci v Plzni,

c)      opravným prostředkem pro usnesení OSZ v Klatovech podle trestního řádu je stížnost, pokud ji zákon nevylučuje,

d)      žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu: nepřichází,

e)      poškozený: nepřichází

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: pořádková pokuta upravená v § 66 trestního řádu a § 16 zákona o státním zastupitelství

 

19. Nejčastější dotazy: dosud neevidovány

 

20. Další informace: v návaznosti na aktuální potřebu budou doplňovány

 

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: nezjištěno

 

22. Související životní situace a návody, jak je řešit: -

 

23. Za správnost popisu odpovídá útvar: okresní státní zástupce

 

24. Kontaktní osoba: pracovnice podatelny

 

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dne 31.12.2006

 

26. Popis byl naposledy aktualizován: 3.11.2008

 

27. Datum konce platnosti popisu: neustanoveno

 

28. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -

 

 

 

ePodatelna