obsah

Okresní státní zastupitelství v Domažlicích

Výroční zpráva o poskytování informací


Výroční zpráva Okresního  státního  zastupitelství v Domažlicích  za rok 2019  o činnosti v oblasti poskytování  informací  podle  zák. č.  106/1999 Sb.,o  svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů


 

 

Počet podaných žádostí o informace

 

3

 

 

(§ 18 odst. 1 písm. a) zákona)

 

Žádosti vyhověno

 

3

 

 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (i částečném)

 

 

0

 

 

Žádost odložena

 

0

 

 

Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

 

0

 

 

(§ 18 odst. 1 písm. b) zákona)

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

 

 

 

 

 

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

 

Přehled výdajů vynaložených povinným subjektem v souvislosti se soudními řízeními

 

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí

 

0

 

 

(§ 18 odst. 1 písm. d) zákona)

 

Počet stížností podaných podle § 16a zákona

 

 

0

 

 

(§ 18 odst. 1 písm. e) zákona)

 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

 

(§ 18 odst. 1 písm. f) zákona)

 

                     JUDr. Josef Vojta

      Okresní státní zástupce v Domažlicích
 

Domažlice 16. 1. 2020

ePodatelna