obsah

Okresní státní zastupitelství v Domažlicích

Poskytování informací


Poskytování informací

 

     Podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, může žadatel požadovat na zdejším okresním státním zastupitelství údaje o:

  • skutečnostech týkajících se zákonem stanovené působnosti okresního státního zastupitelství a jejího výkonu,
  • činnosti okresního státního zastupitelství vyplývající z jeho působnosti a jejích výsledcích mimo hodnotících zpráv a ucelené databáze, dále poskytne informace o hlavních záměrech úřadu a přijatých opatřeních,
  • charakteristice státního zastupitelství, zejména postavení, organizaci, rozvrh práce, úkolech, způsobu jejich plnění a hospodaření.

     Je vyloučeno poskytovat informace podléhající utajení podle zák. č. 148/1998 Sb., dále informace o věcech, v nichž dosud probíhá trestní řízení, informace o rozhodovacích činnostech soudu v trestním i občanském soudním řízení nebo informace ve smyslu § 11 odst. 2, písm. c) zák .č. 106/1999 Sb.

     Zákon se také nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu, např. zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů.

ePodatelna