obsah

Okresní státní zastupitelství v Domažlicích

Přehled nejdůležitějších předpisů


 Přehled nejdůležitějších předpisů

       Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Okresní státní zastupitelství Domažlice  zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Okresnímu státnímu zastupitelství Domažlice  a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

     Okresní státní zastupitelství Domažlice jedná a rozhoduje podle dále uvedených právních předpisů, jejichž znění je zveřejněno ve Sbírce zákonů České republiky. Sbírka zákonů je k dispozici na adrese úřadu po celou dobu výše uvedenou, lze do ní nahlédnout a v případě potřeby pořídit i kopii konkrétního ustanovení, o které žadateli jde.

   zák. č. 141/1961 Sb.  o trestním řízení soudním (trestní řád)  

   zák. č. 140/1961 Sb.  trestní zákon                                                                

   zák. č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství

     Ve smyslu § 42 zákona může podat návrh na vyslovení neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví, pokud byla uzavřena v rozporu s omezujícími podmínkami a k řízení o návrhu je příslušný okresní soud.

    vyhl. č. 23/1994 Sb. o jednacím řádu státního zastupitelství    

    zák. č. 99/1963 Sb. o občanském soudním řízení

     Okresní státní zastupitelství může vstoupit do  řízení podle § 35 odst. 1, písm. a) - h) o.s.ř.  probíhajících u příslušného okresního soudu podat návrh podle § 35 odst. 1, písm. b), c), d) o.s.ř.

  zák. č. 85/1980 Sb. o právu petičním                                                              

  zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

     Podle zmíněného zákona může žadatel požadovat  na zdejším okresním státním zastupitelství údaje  o:   

a) skutečnostech týkajících se zákonem stanovené působnosti okresního státního zastupitelství a jejího výkonu,

b)  činnosti okresního státního zastupitelství vyplývající z jeho působnosti a její výsledcích mimo hodnotících zpráv a ucelené databáze, dále poskytne informace o hlavních záměrech úřadu a přijatých opatřeních,

c)   charakteristice státního zastupitelství, zejména postavení, organizaci, rozvrh práce, úkolech, způsobu  jejich plnění a hospodaření.

Je vyloučeno poskytovat informace podléhající utajení podle zák. č. 148/1998 Sb., dále informace o věcech, v nichž dosud probíhá trestní řízení, informace o rozhodovacích činnostech soudu v trestním i občanském soudním řízení nebo informace  ve smyslu § 11 odst. 2, písm. c) zák. č. 106/1999 Sb.

ePodatelna