obsah

Okresní státní zastupitelství v Domažlicích

Postup při přijímání a vyřizování podání


Postup při přijímání vyřizování podání

     

Právní úkony, které je možno činit vůči Okresnímu státnímu zastupitelství v Domažlicích, jejich náležitosti včetně příslušných právních předpisů:

Zákon č. 283/1993 Sb.,o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů

   Podle ustanovení § 16a  odst. 1 zákona o státním zastupitelství se podání posuzuje podle jeho obsahu; lze je učinit písemně, telegraficky, telefaxem, dálnopisem,  prostředky elektronické pošty nebo ústně do protokolu.

   Z podání musí být patrno, kdo je podává, v jaké věci, jaké jsou jeho důvody a čeho se podatel po státním zastupitelství domáhá. Nemá-li podání některou z uvedených náležitostí  a není-li ani po upozornění ve stanovené lhůtě tím, kdo podání učinil, doplněno, krajské státní zastupitelství je bez opatření založí. Anonymní podání se přešetřují jen tehdy, pokud obsahují dostatečné údaje proto, aby jejich obsah bylo možno prověřit; jinak se podání bez opatření založí. 

   Obsahuje-li podání potřebné náležitosti a jeho vyřízení je v působnosti krajského státního zastupitelství,  jeho důvodnost bude přezkoumána. O způsobu vyřízení je třeba vyrozumět podatele nejpozději do dvou měsíců od doručení podání, tuto lhůtu  lze překročit jen tehdy, pokud v jejím průběhu nelze získat podklady potřebné pro vyřízení podání, o tom je potřeba oznamovatele písemně vyrozumět.

   Toto se netýká podání činěných vůči státnímu zastupitelství podle zvláštního právního předpisu, jímž je např. trestní řád.


Ve smyslu výše citovaného ustanovení § 16a zákona o státním zastupitelství lze u Okresního státního zastupitelství v Domažlicích činit následující druhy podání:

   Podnět k podání návrhu na zahájení řízení podle § 42 zákona o státním zastupitelství

   V případě, kdy při uzavírání smlouvy o převodu vlastnictví, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků,  může státní zastupitelství podat  návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost takové smlouvy.  Příslušnost státního zastupitelství se v těchto případech řídí příslušností soudu, který o takovém návrhu rozhoduje. Krajské státní zastupitelství  může tudíž podat návrh pokud k jeho projednání je příslušný krajský soud.

  Podnět k návrhu  na zahájení řízení podle § 21 a § 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění   pozdějších právních předpisů

  Podnět k podání návrhu na zrušení obchodní společnosti za podmínek § 68 odst. 6 obchodního zákoníku, zrušení obecně prospěšné společnosti podle § 8 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb., zrušení družstva za podmínek § 257 odst. 1 obchodního zákoníku, obnovení likvidace společnosti podle § 75 odst. 1  nebo  odst. 2 obchodního zákoníku

  Podnět ke vstupu do zahájeného  řízení ve věcech obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek - § 35 odst. 1 písm. i) o.s.ř.

  Podnět ke vstupu do zahájeného řízení ve věcech  některých otázek obchodních společností, družstev a jiných právnických osob - § 35 odst. 1 písm. j) o.s.ř.

  Podnět ke vstupu do zahájeného řízení ve věcech, v nichž se  řeší dlužníkův úpadek  nebo hrozící úpadek včetně incidenčních sporů a moratoria - § 35 odst. 1 písm. k) o.s.ř.

) Úprava návrhů na zahájení nebo vstupu do občanského soudního řízení

 

a) OSZ na netrestním úseku může učinit vstup do následujících řízení uvedených v ustanovení § 35 odst.1 občanského soudního řádu ( dále jen o.s.ř.). Podle tohoto ustanovení může OSZ vstoupit do zahájeného řízení ve věcech:

1)      určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení

2)      uložení výchovného opatření podle § 43 odst.1 a 2 zákona o rodině

3)      nařízení a prodloužení trvání ústavní výchovy

4)      pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti

5)      způsobilosti k právním úkonům

6)      prohlášení za mrtvého

7)      vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče

8)      umoření listin

9)      společenství vlastníků jednotek

10)    vyslovení neplatnosti dražby ( zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění)

 

Ve věcech uvedených pod č. 2) až 4) může OSZ podat ve veřejném zájmu návrh na zahájení řízení, nebylo-li již zahájeno podle § 81 odst.1 a 2 o.s.ř. nebo na návrh jiného navrhovatele.

 

b)  ostatní návrhy

 

§ 42 ZSZ – OSZ může podat návrh na zahájení řízení o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejích účastníků ( je-li v I. stupni k řízení příslušný okresní soud)

 

§ 90 zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže  - OSZ podává návrh na uložení opatření dítěti mladšímu než 15 let, které se dopustilo činu jinak trestného

 

§ 39 odst.2 písm.e) zák.č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních – pověřený státní zástupce OSZ může podat návrh na zrušení nařízené ústavní výchovy, zrušení uložené ochranné výchovy, popř. podávat návrhy na uložení ochranné výchovy dětem umístěným v zařízení na základě nařízené ústavní výchovy

 

            Poznatky k podávání těchto návrhů získává státní zástupce na základě výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní nebo ochranné výchovy. V rámci tohoto dozoru je státní zástupce oprávněn

-vstupovat v kteroukoliv dobu do zařízení

- nahlížet do povinné dokumentace vedené zařízením

-hovořit s dětmi bez přítomnosti jiných osob

-žádat od zaměstnanců zařízení a dalších osob podílejících se na péči o děti potřebná vysvětlení

- prověřovat, zda rozhodnutí a postupy ředitele zařízení odpovídají zákonům a jiným právním předpisům

- vydávat příkazy k přijetí opatření vedoucích k odstranění stavu odporujícího právním předpisům

-nařídit, aby dítě, které je v zařízení nezákonně, bylo po oznámení orgánu sociálně-právní ochrany dětí bezodkladně propuštěno

 

Zařízení je povinno příkazy státního zástupce bez odkladu splnit

 

  Stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství (§ 16b zákona o státním  zastupitelství)
  

   Každý je oprávněn  podat stížnost při plnění úkolů  státního zastupitelství nebo na nevhodné chování  státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství.

   Okresní státní zástupce v Domažlicích je příslušný vyřídit stížnost, která směřuje proti státnímu zástupci a ostatním zaměstnancům zařazeným u okresního státního zastupitelství.
   Krajský státní zástupce v Plzni je příslušný vyřídit stížnost, která směřuje proti  vedoucím státním zástupcům okresních státních  zastupitelství v obvodu jeho působnosti, tedy i Okresního státního zastupitelství v Domažlicích.
   Ten, kdo je příslušný k vyřízení stížnosti, je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené; vyžaduje-li to řádné vyšetření stížnosti, vyslechne stěžovatele, osoby proti nimž stížnost směřuje, popřípadě požádá o vyjádření další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Pokud byla stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, sdělí stěžovateli v rámci vyrozumění o vyřízení stížnosti, jaká opatření byla přijata pro odstranění  zjištěných závad.  Lhůtu dvou měsíců k vyřízení stížnosti nelze překročit. 
   Je-li v téže věci  podána stejným stěžovatelem další stížnost, aniž by obsahovala nové skutečnosti, stížnost se bez dalšího šetření založí a stěžovatel se již nevyrozumívá; na to je třeba stěžovatele v odpovědi na předchozí stížnost upozornit. 
   K přezkoumání vyřízení stížnosti je příslušný  vedoucí státní zástupce nadřízený  vedoucímu státnímu zástupci, který stížnost vyřizoval, v podmínkách Okresního státního zastupitelství v Domažlicích je jím Krajské státní zastupitelství v Plzni.


Trestní řád a vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství,  zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu těchto právních předpisů lze činit u Okresního státního zastupitelství v Domažlicích následující druhy podání:

Trestní oznámení (§ 59 odst. 1, 2 a 4 předposlední věta, § 158  odst. 2)

  Trestní oznámení je podáním, jež se posuzuje  vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo certifikát připojí k podání.
   V přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány a okresní státní zastupitelství. Jsou-li proto důležité důvody, mohou je výjimečně sepsat  i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně, tedy i Krajská státní zastupitelství.
   Pro trestní oznámení nebo pro jiný podnět, na jehož podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu neplatí  další podmínky, postačí, že na jeho základě lze učinit závěr o tomto podezření. Z tohoto důvodu se prošetřují i nepodepsaná podání, pokud splňují uvedené podmínky.

   Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce podle  § 157a odst. 1 a odst. 2

   Ten proti němuž se trestní řízení vede a poškozený mají právo kdykoliv v průběhu přípravného řízení žádat státního  zástupce, aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu. Žádost není vázána žádnou lhůtou a státní zástupce ji musí  neprodleně vyřídit a o výsledku přezkoumání žadatele vyrozumět.
   Žádost o odstranění průtahů v řízení  nebo závad v postupu státního zástupce vyřizuje státní zástupce bezprostředně vyššího státního zastupitelství.

  Petice

   I na okresní státní zastupitelství má každý právo sám nebo společně  s jinými se obracet se  žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do jeho působnosti (§ 1 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním).
   Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních,. politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti  a nesnášenlivosti z těchto důvodů a nebo k násilí nebo k hrubé neslušnosti (§ 1 odst. 4 citovaného zákona).
   Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno  jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště  toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat (§ 5 odst. 1 citovaného zákona).  
   Státní orgán, jemuž je petice adresována,  je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do pěti dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal (§ 5 odst. 2 citovaného zákona).
   K obsahu petic zasahujících do plnění  povinností orgánů činných v trestním řízení se v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 nepřihlíží.

ePodatelna