obsah

Okresní státní zastupitelství v Domažlicích

Opravné prostředky


Opravné prostředky

      Stížnost

       Opravné prostředky proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství Domažlice  je možno podat v jeho sídle osobně či poštou na výše uvedenou adresu nebo faxem na linku 379792725  za podmínek stanovených níže uvedenými ustanoveními zák. č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád).

     Opravným prostředkem je stížnost, kterou lze napadnout  usnesení státního zástupce v těch případech, kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhoduje ve věci v I. stupni.

     Nestanoví-li zákon něco jiného, může stížnost podat osoba, které se usnesení přímo dotýká nebo která k usnesení dala podnět svým návrhem, k němuž ji zákon opravňuje.

     Stížnost proti usnesení se podává do 3 dnů od oznámení usnesení; jestliže se usnesení oznamuje jak obviněnému, tak i jeho zákonnému zástupci nebo obhájci, běží lhůta od toho oznámení, které bylo provedeno nejpozději.

     Osobám, které mohou podat stížnost ve prospěch obviněného, končí lhůta k podání stížnosti týmž dnem jako obviněnému.

     Orgán, proti jehož usnesení stížnost směřuje, může jí sám vyhovět za podmínek ustanovení § 146 odst. 1 trestního řádu. Po uplynutí lhůty k podání stížnosti všem oprávněným osobám a pokud stížnosti nebylo vyhověno podle § 146 odst. 1 trestního řádu, předloží věc státní zástupce nadřízenému státnímu zástupci nebo soudu.

     Při rozhodování o stížnosti přezkoumá nadřízený orgán správnost všech výroků napadeného usnesení, proti nimž může stěžovatel podat stížnost i řízení předcházející napadenému usnesení.

     Zákonná úprava přípustnosti stížnosti a rozhodování o ní je upravena v ustanovení § 141 - 147 trestního řádu. Do příslušných ustanovení lze nahlédnout u okresního státního zastupitelství s tím, že žadateli může být poskytnuta i kopie konkrétního ustanovení, o něž projeví zájem.

     Od opravného prostředku je třeba odlišit podnět k výkonu dohledu ve smyslu §§ 12c - 12f zákona o státním zastupitelství, kdy Krajské státní zastupitelství vykonává dohled nad činností okresních státních zastupitelství ve svém obvodě a v této souvislosti přezkoumává postup z hlediska dodržování právních předpisů.

Odvolání 

   Proti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  je možno podat odvolání a to u Okresního státního zastupitelství v Domažlicích, o němž rozhodne nadřízený orgán – Krajské státní zastupitelství v Plzni.

 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

   Žadatel  je oprávněn také k podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, např. tehdy, pokud po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace  nebyla žadateli informace poskytnuta a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stejně tak pokud se žadatel nespokojil s odkazem na zveřejněnou informaci. Stížnost může být písemná či ústní, podaná do protokolu u krajského státního zastupitelství a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, případně ode dne doručení sdělení o postupu povinné osoby. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán – Krajské státní zastupitelství v PLzni.


Mimořádné opravné prostředky

   Dovolání 

   Trestní řád, zákon č. 141/1961 Sb., v platném znění
   Dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí ve věci samé v případech, kdy soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. (§265a tr. řádu).
   Dovolání mohou podat
a) nejvyšší státní zástupce na návrh krajského nebo vrchního státního zástupce i bez návrhu pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i neprospěch obviněného,
b) obviněný pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká.
   Obviněný může dovolání podat pouze prostřednictvím obhájce (§ 265d tr. řádu).

   Stížnost pro porušení zákona 

   Trestní řád, zákon č. 141/1961 Sb., v platném znění, vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli č. 23/1994 Sb.
   Státní zastupitelství prošetřuje podněty k podání stížnosti pro porušení zákona, které jsou mu adresovány nebo které mu postoupí ministr spravedlnosti. K prošetření je příslušné státní zastupitelství bezprostředně nadřízené státnímu zastupitelství, které bylo v původním řízení ve věci činné v posledním stupni (§ 466 trestního řádu).
   Podnětem k podání stížnosti pro porušení zákona v trestní věci je podání, kterým podatel žádá o přezkoumání zákonnosti pravomocného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, proti němuž může ministr spravedlnosti podle trestního řádu  podat stížnost pro porušení zákona a nápravu případné nezákonnosti rozhodnutí nelze zajistit podle jiných ustanovení trestního řádu. Je jím i podání, jímž podatel poukazuje na nezákonnost postupu řízení, na jehož podkladě bylo takové rozhodnutí učiněno (§ 31 odst. 1vyhlášky).
   Probíhá-li v trestní věci řízení o návrhu na povolení obnovy řízení nebo řízení o ústavní stížnosti ohledně obviněného, kterého se podnět týká, státní zástupce postoupí podnět bez dalšího řízení Ministerstvu spravedlnosti. Odesílatele o tom vyrozumí (§32 odst. 2 vyhlášky).
   Pokud  bylo dovolací řízení  ukončeno vydáním rozhodnutí dovolacího soudu, státní zástupce nepřezkoumává podněty, které jsou obsahově shodné s dovoláním. Jestliže v podnětu vytýkaná nezákonnost není důvodem pro uplatnění dovolání, takovou věc státní zastupitelství přezkoumá (§ 32 odst.3 vyhlášky). Totéž platí, bylo-li o témže rozhodnuto Ústavním soudem.
   Probíhá-li v trestní věci, v níž byl dán podnět, řízení o dovolání ohledně obviněného, jehož se podnět týká, státní zastupitelství přezkoumání věci neprovádí a vyčká s vyřízením podnětu na výsledek dovolacího řízení. To neplatí, nemůže-li vytýkaná nezákonnost být  důvodem pro  úspěšné uplatnění dovolání (§32 odst. 4 vyhlášky).
   Podání, kterým podatel žádá o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí výše uvedeného (§ 31 odst. 1 vyhlášky) poté , co již byla zákonnost takového rozhodnutí na základě podnětu podaného v téže věci přezkoumána, je opakovaným podnětem, pokud neobsahuje nové skutečnosti. Tím se státní zastupitelství věcně nezabývá a ani odesílatele o jeho přijetí nevyrozumívá (§45 vyhlášky).
   Podání se posuzuje podle jeho obsahu, nikoli podle označení. Z podnětu musí být patrno, kdo jej podává, označení rozhodnutí soudu nebo orgánu přípravného řízení trestního, jehož nezákonnost je namítána, a v čem je spatřováno porušení zákona. Nemá-li podání některou z těchto náležitostí a není-li ani po upozornění doplněno, může je státní zastupitelství příslušné k jeho vyřízení odložit. Podatele o tom vyrozumí (§ 31 odst. 2 vyhlášky).

 

Podání  žaloby pro zmatečnost podle § 231 odst. 2  o.s.ř. ve věcech uvedených v § 35 odst. 1 o.s.ř.

   Žalobu pro zmatečnost podle § 231 odst. 2 o.s.ř. ve věcech uvedených v § 35 odst. 1 o.s.ř. je oprávněno podat státních zastupitelství příslušné podle § 7odst. 2 zákona o státním zastupitelství ve spojení s § 235a odst. 1 o.s.ř.

 

ePodatelna