obsah

Okresní státní zastupitelství v Děčíně

Zásady zpracování osobních údajů

Obecné informace

Správcem osobních údajů je Okresní státní zastupitelství v Děčíně, se sídlem Děčín, Masarykovo náměstí 97/13, IČ: 00026042, ID datové schránky: kgiah2k, elektronická adresa podatelny: podatelna@osz.dec.justice.cz

(dále jen správce)

 

Využití Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami a principy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), a dále bude zpracování a ochrana osobních údajů, zejména za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, probíhat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“) a zákonem č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

 

Pokud doručíte podání Okresnímu státnímu zastupitelství v Děčíně, které bude obsahovat Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, podpis), mohou být tyto zpracovávány správcem ve Vámi poskytnutém rozsahu. Podle povahy podání budou zpracovávány na základě jednoho či více následujících právních důvodů:

a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

b) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

c) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Nejčastěji se bude jednat o shora uvedená písmena a) a b), pokud podání bude směřovat k výkonu působnosti státního zastupitelství.

 

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, Vaše údaje budou použity pro naši korespondenci s Vámi. Při odeslání e-mailu je evidována Vaše IP adresa.

 

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím Informačního systému datových schránek, bude evidováno i ID Vaší datové schránky.

 

Při vstupu na Portál justice (na adrese www.justice.cz) nebo na naši elektronickou úřední desku (na adrese http://infodeska.justice.cz) jsou data shromažďována pouze pro statistické nebo technické účely (zajištění správného fungování webových stránek). Tato data, která jsou uložena pouze po omezenou dobu, zahrnují Vaši IP adresu, datum a čas přístupu i konkrétní cílovou adresu URL. Tato data se používají výhradně ke zlepšení internetové služby a jsou vyhodnocována způsobem, kterým nelze zpětně odhalit konkrétního uživatele. Vaše údaje budou použity k optimalizaci a zajištění bezpečnosti. Adresa IP se použije pouze v případě potřeby prevence kybernetických hrozeb na základě platných zákonů.

 

Pokud jsou Okresnímu státnímu zastupitelství v Děčíně zaslány osobní údaje třetích osob, nebude obvykle možné poskytnout těmto osobám informaci o zpracování těchto osobních údajů, neboť by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Současně je však třeba uvést, že jak státní zástupci, tak i ostatní zaměstnanci nakládající s osobními údaji, jsou vázáni povinnou mlčenlivostí.

 

Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje nezveřejňujeme, neposkytujeme a nepředáváme, pokud to přímo nevyplývá z platných právních předpisů nebo z povinností při plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Případné sdílení a předávání osobních údajů subjektů údajů probíhá pouze směre, ke správcům a zpracovatelům určeným zákonem nebo na základě písemných dohod se společnými správci či zpracovateli.

 

Bezpečnost a přesnost osobních údajů

Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění a proškolení pracovníci státního zastupitelství, kteří byli se zásadami zpracování osobních údajů prokazatelně seznámeni.

 

Uplatnění práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem můžete uplatnit svá práva v závislosti na agendě, ve které jsou osobní údaje zpracovávány.

Při zpracování osobních údajů v rámci netrestní působnosti a správy státního zastupitelství můžete uplatnit:

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR);
 • právo na výmaz (čl. 17 GDPR);
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR);
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR);
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 (čl. 77 GDPR).

 

Při zpracování osobních údajů v rámci trestní působnosti státního zastupitelství můžete uplatnit:

 • právo na přístup k osobním údajům (§ 28 ZZOÚ);
 • právo na opravu – doplnění (§ 29 odst. 1 ZZOÚ);
 • právo na výmaz (§ 29 odst. 2 ZZOÚ);
 • právo na omezení zpracování (§ 29 odst. 3 ZZOÚ);
 • nebo učinit podání u Nejvyššího státního zastupitelství sídlícího na adrese Jezuitská 4, 660 55, Brno (§12l zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství).

 

Doba uchování

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu se zákonnými a regulačními povinnostmi (např. vedení spisové služby a zákonné lhůty pro uchování, audit, účetnictví).

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pro celou soustavu státního zastupitelství Ing. Petr Fukan, adresa pro doručování: Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 Brno, e-mail: poverenec@nsz.brn.justice.cz, ID datové schránky: 5smaetu

 

ePodatelna