obsah

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Výroční zpráva za rok 2017 - poskytování informací

9 SPR  8/2018 - 7                                                                        Praha 18. 1. 2018                                                                                  

 

 

Výroční zpráva o činnosti Vrchního státního zastupitelství v Praze v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

 

 

 

Počet podaných žádostí o informace

(§ 18 odst. 1 písm. a) zákona)

95

 

Žádosti vyhověno zcela

34

 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (i částečném)

 48     

V naprosté většině se jednalo o žádosti odmítnuté částečně pouze z důvodu anonymizace osobních údajů

Žádost odložena

11

 

Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

(§ 18 odst. 1 písm. b) zákona)

 

10

Ve všech případech bylo v konečné fázi odvolání žadatele zamítnuto a napadené rozhodnutí nadřízeným orgánem potvrzeno.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

( § 18 odst. 1 písm. c) zákona)

 

 

-

 

Přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudním řízením

( § 18 odst. 1 písm. c) zákona)

 

-

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí

(§ 18 odst. 1 písm. d) zákona)

 

-

 

Počet stížností podaných podle § 16a zákona

( § 18 odst. 1 písm. e) zákona)

2

V prvním případě žadatel ve své stížnosti pouze opakoval původní žádost. Postup povinného subjektu byl nadřízeným orgánem potvrzen.

Ve druhém případě byla žádost odložena podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích s tím, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Žadatel ve stížnosti namítal, že povinný subjekt informaci má. Nadřízený orgán věc usnesením převzal a žádost odmítl s odůvodněním, že jde o neexistující informaci, kterou povinný subjekt nemá a není povinen ji mít.

Další informace  vztahující se k uplatňování zákona (§ 18 odst. 1 písm. f) zákona)

 

-

 

 

Pozn.: 2 žádosti byly vzaty zpět

 

 

 

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně

ePodatelna