obsah

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Výroční zpráva za rok 2016 - poskytování informací

9 SPR  19/2017 - 7                                                                                     Praha 17. 2. 2017

 

Výroční zpráva o činnosti Vrchního státního zastupitelství v Praze v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015

 

Počet podaných žádostí o informace

(§ 18 odst. 1 písm. a) zákona)

83

 

Žádosti vyhověno zcela

39

 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (i částečném)

        39

 

V naprosté většině se jednalo o žádosti odmítnuté částečně pouze z důvodu anonymizace

Žádost odložena

4

 

Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

(§ 18 odst. 1 písm. b) zákona)

 

4

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

( § 18 odst. 1 písm. c) zákona)

 

 

-

 

Přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudním řízením

( § 18 odst. 1 písm. c) zákona)

 

-

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí

(§ 18 odst. 1 písm. d) zákona)

 

-

 

Počet stížností podaných podle § 16a zákona

( § 18 odst. 1 písm. e) zákona)

 

2

1.      Důvodem nedůvodné stížnosti byly údajné formální nedostatky písemnosti, doručované žadateli do datové schránky. Postup povinného subjektu byl nadřízeným orgánem jako správný potvrzen.

2.      Jednalo se o opožděně podanou stížnost, což nadřízenému orgánu neumožnilo věcný přezkum postupu povinného subjektu.

Další informace  vztahující se k uplatňování zákona (§ 18 odst. 1 písm. f) zákona)

 

-

 

 

Pozn.: 1 žádost byla vzata zpět

 

 

 

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně

ePodatelna