obsah

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Úhrada nákladů za poskytnutí informací

Vrchní  státní  zastupitelství  v  Praze

nám. Hrdinů 1300  140 65  Praha 4       e-mail: vsz.pha@vsz.pha.justice.cz

tel.: 261 196 111    fax: 261 196 640

 

SL 315/2018 - 17                                                                                               Praha 30.5. 2018

 

O P A T Ř E N Í

 

vrchní státní zástupkyně v Praze č. 10/2018 o úhradách nákladů souvisejících s pořizováním a poskytováním kopií ze spisů Vrchního státního zastupitelství v Praze, o úhradách nákladů souvisejících s výkonem práva subjektu údajů, o úhradách nákladů souvisejících s poskytováním informací a o úhradách nákladů spojených s doručením podání podatelem pouze  na technickém nosiči dat

 

 

 

Článek 1

 

Úvodní ustanovení

 

Toto opatření v podmínkách Vrchního státního zastupitelství v Praze upravuje

 

a)      finanční hledisko zabezpečení práv stanovených § 65 odst. 1 věta první trestního řádu, kdy obviněný, poškozený a zúčastněná osoba, jejich obhájci a zmocněnci mají právo pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich části, jakož i finanční náklady na pořízení souvisejících technických nosičů s elektronickými daty,

b)      úhrady nákladů souvisejících s výkonem práva subjektu údajů podle zvláštního právního předpisu1),

c)      úhrady nákladů v souvislosti se žádostmi o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

d)     úhrady nákladů spojených s doručením podání podatelem pouze na technickém nosiči dat.

 

Článek 2

 

Výše nákladů na pořízení kopií písemností a technických nosičů s elektronickými daty    v souvislosti s uplatněním práv dle trestního řádu

 

 

(1)      Za pořízení kopie formátu A4

a) jednostranné černobílé                3,-Kč,

b) jednostranné barevné                  4,-Kč,

c) oboustranné černobílé                 5,-Kč,

d) oboustranné barevné                   6,-Kč.

 

_________________________

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

 

(2)      Za pořízení kopie formátu A3

a) jednostranné černobílé                 5,-Kč,

b) jednostranné barevné                   6,-Kč,

c) oboustranné černobílé                  8,-Kč,

d) oboustranné barevné                    9,-Kč.

 

(3)      Za 1 ks CD nebo DVD nosiče         20,-Kč.

 

(4)      V případě použití jiného technického nosiče dat se finanční náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací hodnoty.

 

(5) Kopie se pořizují za úhradu, přesahuje-li celkový náklad na jejich pořízení nebo na pořízení technických nosičů dat 100 Kč bez nákladů na poštovní služby. Vyplývá-li                 z právního předpisu nebo z mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána, povinnost pořídit kopie bezplatně, úhrada se nepožaduje.

 

 

Článek 3

 

Výše nákladů souvisejících s výkonem práva subjektu údajů podle zvláštního právního předpisu1)

 

(1) Výkon oprávnění, které činí subjekt údajů podle zvláštního právního předpisu1), nepodléhá poplatku.

 

(2) Jde-li však o zjevně nedůvodný nebo nepřiměřený výkon oprávnění, užije se článek 2 obdobně na výši úhrad nákladů Vrchního státního zastupitelství v Praze spojených se zajištěním realizace takového oprávnění.

 

 

Článek 4

 

Výše nákladů souvisejících s uplatněním práv podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Úhrady nákladů souvisejících s poskytováním informací podle zákona                          č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požaduje Vrchní státní zastupitelství v Praze jen za podmínek a v rozsahu stanoveném resortním předpisem2).

 

 

 

__________________________

2) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 17.7.2011 sp. zn. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Článek 5

 

Výše nákladů spojených s doručením podání podatelem pouze  na technickém nosiči dat

 

Výši nákladů a jejich úhrad v případě doručení podání podatelem pouze  na technickém nosiči dat řeší zvláštní opatření vrchní státní zástupkyně v Praze3).

 

 

Článek 6

 

Zrušovací ustanovení

 

Opatření Vrchní státní zástupkyně v Praze č. 21/2013, kterým se vydává ceník pro úhradu finančních nákladů souvisejících s pořízením kopií písemností a poskytováním informací na VSZ v Praze se zrušuje.

 

 

Článek 6

 

Účinnost

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 8. června  2018.

 

 

 

                                                                                              JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

                                                                                                   vrchní státní zástupkyně

 

ePodatelna