obsah

Vrchní státní zastupitelství v Praze

podávání a vyřizování žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Podávání a vyřizování žádostí o informace

na Vrchním státním zastupitelství v Praze podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Ústní žádost lze podat telefonickým dotazem z vrátnice budovy na lince 630. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.Informace se poskytují bezplatně.

 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

 

Žádost lze podat poštou, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo osobně na podatelně Vrchního státního zastupitelství v Praze v č. dveří 28 v přizemí budovy. Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze a že se žadatel domáhá podání informace podle tohoto zákona.  Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny . Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

 

Žádost bude odložena a žadatel o tom do sedmi dnů ode dne doručení žádosti informován také v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Vrchního státního zastupitelství v Praze.

 

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Vrchní státní zastupitelství v Praze žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, Vrchní státní zastupitelství v Praze rozhodne o odmítnutí žádosti.

 

Brání-li nedostatek údajů o žadateli  postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve Vrchní státní zastupitelství žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Vrchní státní zastupitelství žádost odloží.

 

Vrchní státní zastupitelství v Praze poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí nebo ode dne  upřesnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bude žadatel informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 

Pokud Vrchní státní zastupitelství v Praze žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, s výjimkou výše uvedených případů, kdy se žádost odloží. Rozhodnutí doručí do vlastních rukou žadatele.

 

Proti rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Praze o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí  Odvolání se podává u Vrchního státního zastupitelství v Praze a rozhoduje o něm Nejvyšší státní zastupitelství v Brně.

 

Na postup při vyřizování žádostí o informace může podat stížnost žadatel, který nesouhlasí s s vyřízením žádosti směřující k poskytnutí zveřejněné informace, kterému nebyla informace v zákonné lhůtě poskytnuta a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, kterému byla poskytnuta informace částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Stížnost se podává u Vrchního státního zastupitelství a rozhoduje o ní Nejvyšší státní zastupitelství.

 

Vyloučení podávání informací

 

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví  a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. 

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy  označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, Vrchní státní zastupitelství ji neposkytne.

 Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje Vrchní státní zastupitelství poskytne jen v souladu s právními předpisy.  

Informaci nelze dále poskytnout zejména:

- pokud je požadovaná informace  obchodním tajemstvím,

- jde-li o informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních,    poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení,

- o probíhajícím trestním řízení,

- o rozhodovací činnosti soudů , s výjimkou pravomocných rozsudků,

- o plnění úkolů zpravodajských služeb,

- o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

- o činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu. 

Neposkytují se rovněž informace, které VSZ v Praze získalo od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím. Lze tak poskytnout jen ty informace, které vznikly při plnění těchto úkolů výhradně činností VSZ v Praze. Obdobně VSZ v Praze  neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Právo  na informace může být omezeno také, pokud  se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům Vrchního státního zastupitelství.

Poskytování informací o trestním řízení se řídí ustanoveními § 8a- 8c  trestního řádu.

 Z pohledu práv občanů, daných jim zákonem č. 106/1999 Sb., je vhodné upozornit ještě na některé následující skutečnosti, aby snad v praxi nedocházelo k zaměňování některých pojmů nebo institutů.

Žádost o informaci tak především nelze zaměňovat se stížností podanou podle trestního řádu. Takovouto stížností se totiž účastník trestního řízení domáhá přezkoumání rozhodnutí policejního orgánu, vyšetřovatele, popř. státního zástupce nebo soudu v konkrétní trestní věci. Její přípustnost, okruh oprávněných osob a řízení o této stížnosti je upraveno v trestním řádu. 

Zároveň však nelze žádost o informaci zaměňovat ani s podnětem k výkonu dohledu podle § 12c a násl. zákona č. 283/1993 Sb. V tomto případě jde o institut, který v jednotné soustavě státního zastupitelství umožňuje, a to jak z vlastní iniciativy, tak na vnější podnět, vyššímu státnímu zastupitelství přezkoumat a posoudit činnost bezprostředně nižšího státního zastupitelství, zejména z hlediska dodržování právních předpisů . Jde tedy o zvláštní institut, který se uplatňuje jen uvnitř soustavy státního zastupitelství a v rámci jeho působnosti. Nelze ho proto směšovat ani s postupy, které upravuje trestní řád.        

Konečně je třeba poukázat na to, že žádost o informaci nelze zaměňovat ani s podnětem k podání stížnosti pro porušení zákona. Tato stížnost, kterou může podat u Nejvyššího soudu jen ministr spravedlnosti, je zvláštním institutem, kterým lze nepadnout již pravomocné rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení (§ 266 a násl. tr.ř). Jde o mimořádný opravný prostředek. Podněty k podání stížnosti pro porušení zákona prošetřuje dle          § 466 tr. ř. státní zastupitelství. Problematika stížnosti pro porušení zákona je kromě tr.ř. upravena i ve vyhlášce č. 23/1994 Sb. 

Úplné znění zákona č 106/1999 Sb. (jakož i dalších výše citovaných předpisů) je k dispozici a k nahlédnutí       v kanceláři VSZ, tel. linka 630. 

Ostatní informace, jež je Vrchní státní zastupitelství dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.  povinno zveřejnit, jsou uvedeny pod hesly „Základní informace“ , „Všeobecné informace“  nebo „Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – výroční zprávy“.

 

 

 

ePodatelna