obsah

Krajský soud v Brně

Krajský soud v Brně rozhodl o žalobě proti rozhodnutí předsedy ÚOHS ve věci "Kaufland" o zneužití významné tržní síly

Krajský soud v Brně vyhověl žalobě společnosti Kaufland Česká republika, v. o. s. ve věci pokuty, která jí byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „úřad“) uložena za zneužití významné tržní síly vůči dodavatelům.

 

Základním předpokladem pro naplnění skutkové podstaty tohoto správního deliktu je skutečnost, že se odběratel – žalobce nachází v pozici významné tržní síly, kterou ovšem zákon (č. 395/2009 Sb.) vymezil způsobem nabízejícím více výkladů. Za takové situace zohlednil soud zásadu v pochybnostech postupovat (trestat) mírněji = in dubio mitius a dospěl k závěru, že postavení žalobce bylo nutno posuzovat podle tzv. relativního pojetí, tj. takového, které významnou tržní sílu pojímá jako postavení odběratele vůči konkrétnímu dodavateli, který je v daném případě ekonomicky závislým. Naproti tomu úřad potažmo jeho předseda postavení žalobce posuzoval paušálně (nikoli individuálně) a vyšel z toho, že významnou tržní sílu může odběratel použít a tudíž i zneužít ve vztahu ke všem svým dodavatelům, bez ohledu na jejich skutečnou ekonomickou závislost (tzv. absolutní pojetí).

 

Na základě tohoto nesprávného právního posouzení institutu významné tržní síly tedy krajský soud zrušil napadené rozhodnutí, jakož i jemu předcházející prvostupňové rozhodnutí; současně věc vrátil zpět k dalšímu řízení žalovanému úřadu s tím, že v něm bude vycházet z relativního pojetí významné tržní síly a zváží v tomto kontextu opodstatněnost příp. pokračování v sankčním řízení se žalobcem.

 

Text rozsudku ve věci sp. zn. 30 Af 125/2013 je dostupný zde

 

V Brně dne 25. 04. 2016

 

Mgr. Simona Tesařová, tisková mluvčí Krajského soudu v Brně

 

 

ePodatelna