obsah

Městský soud v Brně

Základní informace

Městský soud v Brně

Působnost soudu, struktura, základní předpisy pro jednání a rozhodování soudu. Více viz infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace.

Informační centrum Městského soudu v Brně

S účinností od 1. 1. 2013 zahájilo činnost informační centrum Městského soudu v Brně, které centrálně zajišťuje úkony pro účastníky probíhajících resp. ukončených soudních řízení (více viz příloha). V této souvislosti byla k danému datu ukončena možnost vyřizování těchto úkonů na jednotlivých kancelářích soudu, vyjma úkonů souvisejících s vymáháním pohledávek na kancelářích účtárny vymáhání. Infocentrum nenahrazuje elektronickou podatelnu soudu. Další informace zde.

Elektronická podatelna dle zákona 297/2016 Sb.

Elektronická podatelna je určena pro žaloby a podání ke spisovým značkám a pro správu soudu. Informace k provozu elektronické podatelny v souladu se zákonem 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (tzv. ZSVDET, jinak taky adaptační zákon k eIDAS), vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a dalšími zákony naleznete na infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace.

Orientační tabule

Přehled kanceláří (oddělení) a přehled jednacích síní v justičním areálu naleznete na infoDesce - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace. Stručný všeobecný popis je zde.

Styk s veřejností

Pracovní doba, osobní jednání, kontakty, stížnosti. Stručně zde, více viz infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace. GSM brány viz zde.

Organizační schéma

Organizační schéma Městského soudu v Brně.

Bezbariérový přístup

Informace pro občany se zdravotním handicapem.

Interní protikorupční program Městského soudu v Brně

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 542 211 221 nebo emailem korupce@ksoud.brn.justice.cz . Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována. Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

Strana 1/3

ePodatelna