obsah

Okresní soud v Berouně

Základní informace o zákonu č. 106/1999 Sb. ve smyslu podání žádosti


 

 • Žádost o poskytnutí informace podaná ústně se vyřizuje neformálním způsobem v běžném úředním styku a neeviduje se. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 • Žádost o poskytnutí informace podaná písemně se vyřídí do 15ti dnů od jejího přijetí (nebo od upřesnění žádosti).

 • Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve soud žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30ti dnů, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti. Lhůta 15ti dnů se v tomto případě počítá od upřesnění žádosti.

 • V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti soudu, žádost bude odložena a tato skutečnost sdělena žadateli do tří dnů.

 • Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit, o čemž musí být žadatel včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace vyrozuměn, včetně důvodů, pro které je lhůta prodlužována.

 • V případě, že soud žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15ti dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání v téže lhůtě lze podat tehdy, když soud ve lhůtě pro vyřízení žádosti informace neposkytl nebo nevydal rozhodnutí. Patnáctidenní lhůta běží od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u soudu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Rozhoduje o něm Ministerstvo spravedlnosti v Praze.

 • odvolání může rozhodnout i sám soud, který napadené rozhodnutí vydal, pokud mu v plném rozsahu vyhoví a spolu s rozhodnutím o odvolání poskytne žadateli požadovanou informaci.

 • Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může soud co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

 • V souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím soud neposkytne zejména informace o probíhajícím trestním řízení a rozhodovací činnosti soudu, dále informaci, která je v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup a dále informace označené za obchodní tajemství.

 • Informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutí, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech se poskytne pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby. Jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno.

 • Za informaci ve smyslu shora citovaného zákona se nepovažují stanoviska a právní názory, zejména výklad zákonů a jiných právních předpisů, jakož i hodnotící zprávy a ucelené databáze v jakékoli, zejména elektronické podobě.
ePodatelna