obsah

Okresní státní zastupitelství ve Zlíně

Zveřejňování informací


JAKÉ INFORMACE SE NEPOSKYTUJÍ

       NEPOSKYTUJÍ SE INFORMACE O

  • utajovaných skutečnostech ( § 7 inf.zák.) probíhajícím trestním řízení ( §11 odst.4 písm.a) inf.zák.)
  • rozhodovací činnosti soudů ( § 11 odst. 4 písm. b) inf.zák.)
  • osobnosti a soukromí osoby a jejích majetkových poměrech včetně zaměstnanců státního zastupitelství ( § 8 a § 10 inf.zák.)
  • obchodním tajemství ( § 9 odst. 1 inf.zák.)
  • skutečnostech vztahujících se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům ( 11 odst. 1 písm. a) inf.zák.)
  • připravovaných rozhodnutích ( § 11 odst. 1 písm. b) inf.zák.)
  • duševním vlastnictví podle zvláštního předpisu ( 11 odst. 2 písm. c) inf.zák.)

 

              Pokud se žádost týká informace již zveřejněné prostřednictvím sdělovacích prostředků ( § 8a tr.řádu) bude žadateli do 7 dnů sděleno, kde si ji může vyhledat.

 

 

 POSTUP PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI, NÁVRHU A PODNĚTU

 

Žádost, návrh, či podnět lze podat u státního zastupitelství  prostřednictvím služby sekretariátu. Žadatel  o ohlášení na sekretariátu a přivolání zodpovědného pracovníka státního zastupitelství požádá pracovnici podatelny státního zastupitelství.

 Pokud jde o právo na informace o používání prostředků státního rozpočtu a nakládání s majetkem Krajským státním zastupitelstvím v  Brně  a při vyřizování jiných žádostí týkajících se státního zastupitelství, je postup následující:

 1/ žádost se podává ústně nebo písemně; touto formou vždy, když na ústní žádost nebyla podána dostačující informace ( § 13 inf.zák.)

2/ z písemného podání musí být zřejmé, kdo je činí; jinak se žádost odloží ( 14 inf.zák.), což se nikomu nesděluje

3/ v případě, že se žádost netýká působnosti státního zastupitelství, kterému byla doručena, žádost bude odložena, o čemž bude žadatel uvědoměn do 3 dnů; jinak bude požadovaná informace poskytnuta do 30 dnů ( § 14 odst.3 písm. b,c) inf.zák.); při ústním podání se poskytne na místě 

4/ lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit až o 20 dnů jen ze závažných důvodů, které musí být do jejího uplynutí žadateli sděleny ( §14 odst.5 inf.zák.)

5/ pokud písemné žádosti byť i jen zčásti nebude vyhověno, bude o tom vydáno odůvodněné rozhodnutí s poučením o opravném prostředku ( §15 inf.zák.) ; stejné účinky má i nevydání rozhodnutí ( §15 odst.4 inf.zák.)

6/ není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje – li žadatel informaci  poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně ( §13 odst.2 inf.zák.)

7/ proti rozhodnutím o odmítnutí a nevyhovění žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti; odvolání proti rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně  se podává u tohoto zastupitelství a rozhodovat o něm by příslušelo vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci ( v oblasti správy MS ČR ).

 

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ SOUSTAVY STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

  

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. prosince 1992

 Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

Čl.80

 (1) Státní   zastupitelství  zastupuje   veřejnou  žalobu   v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.

 (2) Postavení  a  působnost  státního  zastupitelství stanoví zákon.

 

 ZÁKON č. 283/1993 Sb.

ze dne 9. listopadu 1993

o státním zastupitelství

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 § 1

 (1) Zřizuje  se  státní zastupitelství  jako  soustava  úřadů státu,  určených  k  zastupování  státu  v  případech stanovených zákonem.

 Soustava státního zastupitelství

 § 6

    (1) Soustavu  státního zastupitelství  tvoří Nejvyšší  státní zastupitelství,  vrchní  státní   zastupitelství,  krajská  státní zastupitelství  a  okresní  státní  zastupitelství;  v době branné pohotovosti  státu také vyšší a nižší polní státní zastupitelství.

      (2) Na  území  hlavního  města  Prahy  působí  městské státní zastupitelství  s působností  krajského státního  zastupitelství a obvodní  státní  zastupitelství  s  působností  okresních státních zastupitelství.  Na území  města  Brna působí  městské  státní zastupitelství s působností okresního státního zastupitelství.

 § 7

      (1) Sídla  státních  zastupitelství  a  obvody  jejich územní působnosti se shodují se sídly a obvody soudů.

      (2) Ministerstvo   spravedlnosti   může   právním   předpisem  stanovit  výjimky   ohledně  sídel  a   územních  obvodů  státních zastupitelství a zřizovat jejich pobočky.*

_______

* VYHLÁŠKA č. 23/1994 Sb. Ministerstva spravedlnosti ze dne 7. ledna 1994 o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli /§ 7 V obvodu  Krajského státního zastupitelství  v Ostravě se zřizuje jeho pobočka v Olomouci./

§ 11

      (1) V  čele   každého  státního  zastupitelství   stojí  jeho vedoucí, který se podle  označení státního zastupitelství označuje jako  nejvyšší státní  zástupce, vrchní  státní zástupce,  krajský státní zástupce, okresní státní  zástupce, obvodní státní zástupce nebo   městský  státní   zástupce.  Vedoucího   státního  zástupce zastupuje jeho  náměstek nebo náměstci  v pořadí určeném  vedoucím státním zástupcem.

      (2) Za  státní  zastupitelství  jedná  jeho  vedoucí nebo jím pověřený státní zástupce.

  

PODMÍNKY A PRINCIPY ČINNOSTI STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

 

ZÁKON č. 283/1993 Sb.

ze dne 9. listopadu 1993

o státním zastupitelství

  

ČÁST DRUHÁ

Působnost státního zastupitelství

 § 4

      (1) Státní  zastupitelství  podává  jménem  státu  obžalobu v trestním řízení  a plní povinnosti,  které mu v  souvislosti s tím trestní řád 1)  ukládá. Obžalobu nepodá  pouze v případech,  které stanoví trestní řád.

      (2) Další působnost státního zastupitelství v trestním řízení stanoví trestní řád.

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),   ve znění pozdějších předpisů.

 § 4a

      Státní  zastupitelství  vykonává  v  rozsahu  a  za  podmínek stanovených  zvláštním  zákonem  dozor  nad  dodržováním  právních předpisů v  místech, kde se vykonává  vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, ochranná nebo ústavní výchova a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda.

 § 5

      (1) Státní  zastupitelství   je  oprávněno  podat   návrh  na zahájení  občanského   soudního  řízení  anebo   vstoupit  do  již zahájeného  občanského  soudního  řízení  jen  v  případech, které stanoví zákon.

      (2) Procesní  postavení,  oprávnění   a  povinnosti  státního zastupitelství, které   podalo  návrh  na   zahájení  řízení  nebo vstoupilo do řízení, stanoví občanský soudní řád.

 § 42

      Státní zastupitelství může podat návrh na zahájení občanského soudního  řízení  o  neplatnost   smlouvy  o  převodu  vlastnictví v  případech,   kdy   při   jejím   uzavírání  nebyla  respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků.

 

ZÁKON č. 99/1963 Sb.

ze dne 4. prosince 1963

Občanský soudní řád

 

§ 35

      (1) Státní  zástupce může  vstoupit do  zahájeného řízení  ve věcech

 a) způsobilosti k právním úkonům,

 b) prohlášení za mrtvého,

 c) zápisu do obchodního rejstříku.

      (2) Státní  zástupce je  v  takovém  řízení oprávněn  ke všem úkonům, které  může vykonat účastník řízení,  pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního vztahu.

  

ZÁKON č. 2/1991 Sb.

ze dne 4. prosince 1990

o kolektivním vyjednávání

 § 21

     Zaměstnavatel,   popřípadě   organizace   zaměstnavatelů  nebo státní zástupce  mohou podat  návrh  na  určení nezákonnosti  stávky ke krajskému soudu,  v  jehož obvodu  má sídlo příslušný  orgán, proti němuž  tento návrh  směřuje; návrh  nemá odkladný  účinek.

 

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

podle nichž státní zastupitelství jedná a rozhoduje

 

ZÁKON č. 140/1961 Sb.

ze dne 29. listopadu 1961

Trestní zákon

Změny: 120/1962 Sb.;  53/1963 Sb.;  56/1965 Sb.;  81/1966 Sb.; 148/1969 Sb.;  45/1973 Sb.;  43/1980 Sb.;  10/1989 Sb.;  159/1989 Sb. (část);  159/1989 Sb.;  47/1990 Sb.;  84/1990 Sb. ; 175/1990 Sb.;  457/1990 Sb.;  545/1990 Sb.;  490/1991 Sb.;  557/1991 Sb.;  nález Ústavního soudu ČSFR ze 4.9.1992,;  290/1993 Sb.;  38/1994 Sb.;  91/1994 Sb.;  152/1995 Sb.;  152/1995 Sb. (část);  19/1997 Sb.;  103/1997 Sb.;  253/1997 Sb.;  92/1998 Sb.;  112/1998 Sb.;  148/1998 Sb.;  112/1998 Sb. (část); 167/1998 Sb.;  96/1999 Sb.;   210/1999 Sb.;  191/1999 Sb.; 223/1999 Sb.;  238/1999 Sb.;305/1999 Sb.; 360/1999 Sb.; 105/2000 Sb.; 101/2000 Sb.; 29/2000 Sb.; 121/2000 Sb.; 405/2000 Sb.

ZÁKON č.141/1961 Sb.

ze dne 29. listopadu 1961

o trestním řízení soudním (trestní řád)

Změny: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb.  173/1968 Sb.  58/1969 Sb.  149/1969 Sb., 156/1969 Sb.  48/1973 Sb.  29/1978 Sb.  43/1980 Sb.  159/1989 Sb.  50/1990 Sb.  53/1990 Sb.  81/1990 Sb.  101/1990 Sb.  178/1990 Sb.  303/1990 Sb.   558/1991 Sb.  25/1993 Sb.   115/1993 Sb.  283/1993 Sb., 292/1993 Sb.  154/1994 Sb.  214/1994 Sb.  8/1995 Sb.  152/1995 Sb.  150/1997 Sb.  209/1997 Sb.  148/1998 Sb.  166/1998 Sb.  191/1999 Sb.; 29/2000 Sb.; 30/2000 Sb.; 227/2000 Sb.

 

ZÁKON č. 283/1993 Sb.

ze dne 9. listopadu 1993

o státním zastupitelství

Změny: 261/1994 Sb.;  201/1997 Sb.;  169/1999 Sb.; 11/2001 Sb.

 

VYHLÁŠKA č. 23/1994 Sb.

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 7. ledna 1994

o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

Změny: 265/1997 Sb.; 218/1998 Sb.; 311/2000 Sb.

 

ZÁKON č. 99/1963 Sb.

ze dne 4. prosince 1963

Občanský soudní řád

 Změny: 36/1967 Sb.;  158/1969 Sb.;  49/1973 Sb.;  20/1975 Sb.;  133/1982 Sb.;  180/1990 Sb.;  328/1991 Sb.;  519/1991 Sb.;   263/1992 Sb.; 24/1993 Sb.;  171/1993 Sb.;  283/1993 Sb.;  117/1994 Sb.;  152/1994 Sb.;  216/1994 Sb.; 84/1995 Sb.;  118/1995 Sb.; 238/1995 Sb.;  118/1995 Sb.; 160/1995 Sb.; 238/1995 Sb.; 247/1995 Sb.;  31/1996 Sb.;  142/1996 Sb.; 269/1996 Sb.;  202/1997 Sb.;  227/1997 Sb.;  15/1998 Sb.;  91/1998 Sb.;  165/1998 Sb.; 326/1999 Sb.; 360/1999 Sb.; 2/2000 Sb.; 27/2000 Sb.; 30/2000 Sb.; 46/2000 Sb.; 105/2000 Sb.; 130/2000 Sb.; 155/2000 Sb.; 204/2000 Sb.; 220/2000 Sb.; 227/2000 Sb.; 370/2000 Sb.; (část), 367/2000 Sb.; 370/2000 Sb.

OZNAČENÉ PRÁVNÍ NORMY NA POŽÁDÁNÍ POSKYTNE K NAHLÉDNUTÍ PRACOVNICE PODATELNY

   

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,

které stanovují právo na informaci a povinnost informaci poskytnout

 

 ZÁKON č. 106/1999 Sb.

ze dne 11. května 1999

o svobodném přístupu k informacím

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 § 2

 Povinnost poskytovat informace

   (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat  informace  vztahující  se  k  jejich  působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy.

   (2) Povinnými  subjekty  jsou  dále  ty  subjekty,  kterým zákon svěřil  rozhodování  o  právech,  právem  chráněných  zájmech nebo povinnostech  fyzických nebo  právnických osob  v oblasti  veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

   (3) Zákon  se  nevztahuje  na  postup  při poskytování informací povinnými subjekty, který je upraven zvláštními předpisy.

 

ZÁKON č. 141/1961 Sb.

ze dne 29. listopadu 1961

o trestním řízení soudním (trestní řád)

 § 8a

Poskytování informací o trestním řízení

      (1) Orgány činné  v trestním řízení informují  o své činnosti veřejnost  poskytováním informací  sdělovacím prostředkům.  Přitom dbají toho, aby neohrožovaly  objasnění skutečností důležitých pro posouzení  věci,  nezveřejňovaly  o  osobách,  které  mají účast v trestním  řízení,  údaje,  které   přímo  nesouvisejí  s trestnou činností,   a  aby   neporušily  zásadu,   že  dokud   pravomocným odsuzujícím rozsudkem  není vina vyslovena,  nelze na toho,  proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen (§ 2 odst.2).

      (2) Z důvodů  uvedených v odstavci 1  orgány činné v trestním řízení odepřou poskytnutí informací.

 

 ZÁKON č.283/1993 Sb.

ze dne 9. listopadu 1993

o státním zastupitelství

 § 25

      (1) Státní  zástupci  jsou  povinni  zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvěděli v  souvislosti s výkonem povolání, a to i po skončení pracovního poměru.

      (2) Zprostit   mlčenlivosti  může   státního  zástupce  pouze ministr spravedlnosti.

 OZNAČENÉ PRÁVNÍ NORMY NA POŽÁDÁNÍ POSKYTNE K NAHLÉDNUTÍ PRACOVNICE PODATELNY

ePodatelna