obsah

Okresní státní zastupitelství v Tachově

Poskytování informací 

     Podle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, může žadatel požadovat na zdejším okresním státním zastupitelství údaje o :

  • skutečnostech týkajících se zákonem stanovené působnosti okresního státního   zastupitelství a jejího výkonu,
  • činnosti okresního státního zastupitelství vyplývající z jeho působnosti a jejích výsledcích mimo hodnotících zpráv a ucelené databáze, dále poskytne informace o hlavních záměrech úřadu a přijatých opatřeních.
  • charakteristice státního zastupitelství, zejména postavení, organizaci, rozvrh práce,  úkolech, způsobu jejich plnění a hospodaření.

Je vyloučeno poskytovat informace podléhající utajení podle zák. č. 148/1998 Sb., dále informace o věcech, v nichž dosud probíhá trestní řízení, informace o rozhodovacích činnostech soudu v trestním i občanském soudním řízení nebo informace ve smyslu § 11 odst. 2, písm. c) zák. č. 106/1999 Sb.

ePodatelna