obsah

Okresní státní zastupitelství v Tachově

Životní situace

V návaznosti na přílohu č. 2 k vyhlášce č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejňuje Okresní státní zastupitelství v Tachově (v textu dále jen OSZ v Tachově) následující informace k jeho působnosti:

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Pojmenování životní situace souvisící s působností OSZ v Tachově:

a) trestní oznámení,

b) stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců OSZ v Tachově (viz § 16b odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů),

c) stížnosti podle procesních předpisů (trestní řád),

d) žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce,

e) poškozený v trestním řízení,

4. Základní informace k životní situaci:viz Postup při vyřizování žádosti, Podání opravného prostředku

5. Kdo je oprávněn ve věci jednat: (oznamovatel, stěžovatel, poškozený případně jejich zákonný zástupce nebo zmocněnec); identifikační údaje těchto osob - jméno, příjmení, datum narození, adresa,

6. Podmínky a postup při řešení životní situace: viz Postup při vyřizování žádosti

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: viz Postup při vyřizování žádosti, Podání  opravného prostředku

8. Na které instituci životní situaci řešit: OSZ v Tachově viz Kontakty

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: viz Orientační mapa, Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: platný občanský průkaz (cestovní pas), písemnosti související s řešenou životní situací

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: řešení životní situace na OSZ v Tachově nevyžaduje použití žádných formulářů

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: řešení životních situací v působnosti OSZ v Tachově není zpoplatněno

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

a) trestní oznámení: lhůta pro podání trestního oznámení není stanovena; jestliže oznamovatel požádá, je třeba jej do 1 měsíce vyrozumět o učiněných opatřeních (§ 158 odst. 2 trestního řádu),

b) stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování: pro podání samotné stížnosti není lhůta stanovena; pro její vyřízení je stanovena lhůta 2 měsíců od doručení stížnosti,

c) stížnosti podle procesních předpisů (trestní řád): stížnost proti usnesení státního zástupce OSZ v Tachově lze podat do 3 dnů od oznámení usnesení (§ 143 odst. 1 trestního řádu); lhůta pro vyřízení není stanovena,

d) žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce: lhůta pro podání žádosti není stanovena; státní zástupce ji musí neprodleně vyřídit (§ 157a odst. 1 trestního řádu),

e) poškozený v trestním řízení: v působnosti OSZ v Tachově není rozhodováno o návrzích na náhradu škody,

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace: uvedou se, pokud jsou známy

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: požadovány nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít: není

17. Pod kterého právního předpisu se postupuje:

a) trestní oznámení: zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, bližší viz např. www.mvcr.cz/sbirka/index.html,

b) stížnoti na průtahy a na nevhodné chodání: zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů, bližší viz www.mvcr.cz/sbirka/index.thml,

c) stížnosti podle trestního řádu: zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, viz www.mvcr.cz/sbirka/index.html,

d) žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu  a státního zástupce: zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, viz www.mvcr.cz/sbirka/index.html,

e) poškozený: zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, viz www.mvcr.cz/sbirka/index.html,

f) výkon dohledu: zákon č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, viz www.mvcr.cz/sbirka/index.html,

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

a) trestní oznámení: nepřichází,

b) stížnosti na průtahy a na nevhodné chování: o přezkoumání vyřízení stížnosti okresním státním zástupcem v Tachově lze požádat krajského státního zástupce v Plzni, žádost ani lhůta k jejímu podání není blíže upravena, žádost lze podat u OSZ v Tachově nebo přímo krajskému státnímu zástupci v Plzni,

c) opravným prostředkem proti usnesení OSZ v Tachově podle trestního řádu je stížnost, pokud ji zákon nevylučuje,

d) žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce: nepřichází,

e) poškozený: nepřichází

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: pořádková pokuta upravená v § 66 trestního řádu a § 16 zákona o státním zastupitelství

21. Nejčastější dotazy: dosud neevidovány

22. Další informace: v návaznosti na aktuální potřebu budou doplňovány,

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: nezjištěno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: OSZ v Tachově

26. Kontaktní osoba: sl. Chaloupková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 31.12.2006

28. Popis byl naposledy aktualizován: 10.11.2008

29. Datum konce platnosti popisu: nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:-

 

 

 

 

 

 

 

ePodatelna