obsah

Okresní soud v Teplicích

Opravné prostředky

Opravné prostředky : 

  •        V občanskoprávním řízení soud rozhoduje rozsudkem, usnesením nebo platebním rozkazem. Opravným prostředkem proti rozsudku a usnesení je odvolání. Opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je odpor. Obecně platí, že odvolání i odpor se podávají u soudu, proti jehož rozhodnutí směřují, a to do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí(rozsudku, usnesení, platebnímu rozkazu).Přípustnost podání opravného prostředku vyplývá z občanského soudního řádu.
  •      V trestním řízení soud rozhoduje rozsudkem, usnesením nebo trestním příkazem. Opravným prostředkem proti rozsudku je odvolání, které se podává u soudu, který rozsudek vydal, a to do 8 dnů od doručení opisu rozsudku. Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost, která se podává rovněž u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje, a to do 3 dnů od oznámení usnesení.Opravným prostředkem proti trestnímu příkazu je odpor, který se podává u soudu, který trestní příkaz vydal, a to do 8 dnů od jeho doručení. Přípustnost podání odvolání, stížnosti a odporu upravuje trestní řád.
  •     Rozhodnutí vydaná jak v občanskoprávním tak v trestním řízení obsahují poučení o přípustnosti opravného prostředku.
  •     Odvolání nebo stížnost nemůže podat ten, kdo se práva odvolání nebo stížnosti platně vzdal.
  •        Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů je možné ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat u našeho soudu odvolání
  •       O odvolání rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání
  •       Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí o odmítnutí žádosti je navíc přezkoumatelné soudem dle § 247 a násl. občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
ePodatelna