obsah

Okresní soud v Teplicích

Právní předpisy

Základní právní předpisy upravující postavení, působnost, jednání a rozhodování soudu :

 • Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 23/1991 Sb. Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců a státních zástupců ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 150/2002 Sb.  Soudní řád
 • Zákon č. 500/2004 Sb.  Správní řád
 • Zákon č. 137/2006 Sb.  Veřejné zakázky
 • Zákon č. 280/2009 Sb.  Daňový řád
 • Zákon č. 40/2009 Sb.    Trestní zákoník
 • Zákon č. 89/2012 Sb.    Občanský zákoník
 • Zákon č. 292/2013 Sb.  Zvláštní řízení soudu
 • Vyhláška č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších předpisů
 • Instrukce č. 505/2001-Org. Vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy ve znění pozdějších předpisů
 • Instrukce č. 106/2001-OSM o vyřizování stížností na postup soudů  ve znění pozdějších předpisů

Obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst jsou povinny každému umožnit nahlížení do Sbírky zákonů, a to v pracovních dnech (§ 13 zák.č.309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a o Sbírce mezinárodních smluv ve znění pozdějších předpisů).

U okresního soudu lze do uvedených předpisů nahlédnout v pracovní době podatelny a době pro styk s občany, a to v č. dv. 305 ředitel správy soudu nebo v č. dv. 322 dozorčí úřednice.  

 

Obecně o soudech :

 •      Soudy jsou zřízeny Ústavou České republiky a jsou povolány k výkonu soudní moci. Soudní moc vykonávají prostřednictvím nezávislých soudců. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni jedině zákonem. Právní předpisy jsou povinni vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou povinni rozhodovat nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností, zjištěných v souladu se zákonem.
 •      Okresní soud rozhoduje v senátech nebo samosoudcem. Senáty okresního soudu se skládají ze soudce a dvou přísedících. Soudci a přísedící jsou si při rozhodování rovni. Předsedou senátu může být jen soudce.
 •      Soudci jsou jmenováni prezidentem republiky bez časového omezení. Přísedící jsou voleni obecním zastupitelstvími v obvodu okresního soudu na dobu čtyř let. Po svém ustanovení skládají soudci a přísedící slib. Dnem složení slibu začíná jejich způsobilost vykonávat funkci soudce nebo přísedícího.
 •      Ve kterých případech rozhoduje senát a kdy samosoudce, stanoví procesní předpisy, a to trestní řád a občanský soudní řád.
 •      Okresní soud rozhoduje jako soud prvního stupně, pokud zákon nestanoví jinak.
ePodatelna