obsah

Okresní státní zastupitelství v Tachově

Přehled nejdůležitějších předpisů 

     Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Okresní státní zastupitelství Tachov zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které  upravují další práva občanů ve vztahu k Okresnímu státnímu zastupitelství  Tachov,  a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

     Okresní státní zastupitelství Tachov jedná a rozhoduje podle dále uvedených právních předpisů,  jejichž znění je zveřejněno ve Sbírce zákonů České republiky. Sbírka zákonů je k dispozici na adrese úřadu po celou dobu výše uvedenou, lze do ní nahlédnout a v případě potřeby pořídit i kopii konkrétního ustanovení, o které žadateli jde.

  • zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
  • zák. č. 140/1961 Sb., trestní  zákon
  • zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

     Ve smyslu § 42 zákona může podat návrh na vyslovení neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví, pokud byla uzavřena v rozporu s omezujícími podmínkami a k řízení o návrhu je  příslušný okresní soud.

  • vyhl. č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství
  • zák. č. 99/1963 Sb., o občanském soudním řízení

     Okresní státní zástupce může vstoupit do řízení podle § 35 odst. 1, písm. a)-h) o.s.ř. probíhajících u příslušného okresního soudu podat návrh podle § 35 odst. 1 písm. b), c), d) o.s.ř.

  • zák. č. 85/1980 Sb. o právu petičním
  • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
ePodatelna