obsah

Okresní státní zastupitelství v Tachově

Opravné prostředky


Opravné prostředky proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství Tachov je  možno podat v jeho sídle osobně či poštou na výše uvedenou adresu nebo faxem za podmínek stanovených níže uvedenými ustanoveními zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád).

     Opravným prostředkem je stížnost, kterou lze napadnout usnesení státního zástupce v těch případech, kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhoduje ve věci v I. stupni.

     Nestanoví-li zákon něco jiného, může stížnost podat osoba, které se usnesení přímo dotýká, nebo která k usnesení dala podnět svým návrhem, k němuž ji zákon opravňuje.

     Stížnost proti usnesení se podává do 3 dnů od oznámení usnesení; jestliže se usnesení oznamuje jak obviněnému, tak i jeho zákonnému zástupci nebo obhájci, běží lhůta od toho oznámení, které bylo provedeno nejpozději.

     Osobám, které mohou podat stížnost ve prospěch obviněného, končí lhůta k podání stížnosti týmž dnem jako obviněnému.

     Orgán, proti jehož usnesení stížnost směřuje, může jí sám vyhovět za  podmínek ustanovení § 146 odst. 1 trestního řádu. Po uplynutí lhůty k podání stížnosti všem oprávněným osobám a pokud stížnosti nebylo vyhověno podle § 146 odst. 1 trestního řádu, předloží věc státní zástupce nadřízenému státnímu zástupci nebo soudu.

     Při rozhodování o stížnosti přezkoumá nadřízený orgán správnost všech výroků napadeného usnesení, proti nimž může stěžovatel podat stížnost i řízení předcházející napadenému usnesení.

     Zákonná úprava přípustnosti stížnosti a rozhodování o ní je upravena v ustanovení § 141-150 trestního řádu. Do příslušných ustanovení lze nahlédnout u okresního státního zastupitelství s tím, že žadateli může být poskytnuta i kopie konkrétního ustanovení, o než projeví zájem.

     Od opravného prostředku je třeba odlišit podnět k výkonu dohledu podle § 9 odst. 1, odst. 2 zákona, kdy Krajské státní zastupitelství v Plzni vykonává dohled nad činností okresních státních zastupitelství ve svém obvodě a v této souvislosti přezkoumává jejich postup z hlediska dodržování právních předpisů.

ePodatelna