obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Rekodifikace trestního práva procesního

Komise pro nový trestní řád

V březnu roku 2014 zahájila činnost pracovní Komise pro nový trestní řád složená z odborníků na trestní právo procesní. Jejím předsedou byl jmenován prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., s nímž ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě spolupracuje. Komise je složena z odborníků z praxe, tj. soudců, státních zástupců, advokátů i zástupců ministerstva vnitra a Policie ČR, a současně i z odborníků z akademické sféry tak, aby v Komisi byly zastoupeny různé názory na trestní řízení a aby mohlo být na základě diskuse dosaženo co nejlepšího výsledku, kterým má být moderní a komplexní úprava trestního řízení (seznam členů komise zde).

Nová úprava trestního řízení je nezbytná, neboť stávající právní úprava pochází z počátku 60. let. Přestože byla mnohokrát novelizována, její současná podoba neodpovídá potřebám trestního procesu počátku 21. století.

První zásadní úpravy se trestní řád dočkal již brzy po roce 1989 v souvislosti se zásadními společenskými změnami, kdy byly odstraněny nejzávažnější nedostatky trestního řádu, které v nových podmínkách demokratického právního státu a tržního hospodářství nemohly obstát. Pod tlakem okamžitých požadavků praxe však nebylo možné přistoupit k rekodifikaci trestního práva procesního, a proto se přistupovalo k větším či menším novelám trestního řádu.

Dodnes však přetrvává značné množství problémů, jež brání efektivnímu průběhu trestního procesu. Těmito problémy jsou především komplikovanost a zdlouhavost trestního řízení. To spolu s vysokými nároky na formální aspekty dokazování způsobuje, že systém trestní justice není schopen zvládnout některé velmi závažné formy kriminality a potýká se i s kriminalitou běžnou.

Komise pro nový trestní řád schválila v listopadu 2014 Východiska a principy nového trestního řádu (text materiálu je v elektronické podobě k dispozici níže).

 

Práce na novém trestním řádu budou vycházet z těchto základních tezí:

 1. úprava trestního procesu bude zpracována s využitím schválených věcných záměrů z let 2004 a 2008 tak, aby vznikl moderní předpis trestního práva procesního, 
 2. trestní řád bude základním právním předpisem trestního práva procesního upravujícím obecně trestní řízení, a to ve spojení se zvláštními zákony (zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních), 
 3. nový trestní řád musí zajistit splnění všech závazků v trestně právní oblasti, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a z právních předpisů Evropské unie a relevantních doporučení a stanovisek Rady Evropy.  

Nový trestní řád bude vycházet ze zhodnocení účinnosti dosavadních základních předpisů v trestně-procesní oblasti, dále bude přihlédnuto k vývoji právní teorie a praxe zejména v evropských zemích s rozvinutým demokratickým systémem, budou reflektovány změny v ostatních právních oblastech a úprava bude zaměřena na vytvoření optimálního a efektivního systému orgánů působících v trestním řízení – soudu, státního zástupce a policejního orgánu.

Nový trestní řád bude organicky navazovat na účinný trestní zákoník, se kterým tvoří koncepční jednotu. Zároveň bude vytvářet dostatečné předpoklady pro preventivní působení např. tím, že hlavní líčení se bude konat zásadně veřejně a bude prováděno tak, aby výchovně působilo nejen na obviněného, ale i na širokou veřejnost.

 

Konkrétně je cílem nového trestního řádu např.:
 1. zrychlit trestní řízení ve všech jeho stadiích tak, aby bylo zajištěno provedení řízení až do vynesení konečného rozhodnutí v co nejkratší době, 
 2. posílit význam stadia řízení před soudem na úkor přípravného řízení s přihlédnutím k požadavku, aby osoba, proti níž se trestní řízení vede, nebyla zjevně nedůvodně stíhána nebo nedůvodně stavěna před soud, 
 3. výrazně zvýšit aktivitu procesních stran, neboť trestní řízení bude napříště kontradiktorní povahy,
 4. posílit postavení státního zástupce při výkonu dozoru v přípravném řízení
 5. zavést procesní odpovědnost státního zástupce za neprovedení důkazů v potřebném rozsahu prokazujících vinu obžalovaného v řízení před soudem (i nadále však státní zástupce bude v trestním řízení zastupovat veřejný zájem), 
 6. náležitě chránit práva poškozeného, především umožnit účinný výkon jeho procesních práv pomocí soukromé nebo subsidiární žaloby a dosažení náhrady škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení, dále účinně chránit práva nezletilých poškozených a více chránit práva poškozených vybraných trestných činů zvlášť zasahujících do jejich osobnostní integrity, zejména právo na soukromí a bezpečnost, 
 7. vytvořit úpravu opravného řízení zahrnujícího všechny typy opravných prostředků včetně stížnosti, rozšířit možnost autoremedury, v řízení o odvolání vyvážit prvky kasace a apelace a omezit možnost vrácení věci státnímu zástupci k došetření i možnost vrácení věci odvolacím soudem soudu prvního stupně, a to jen na případy nedostatečně objasněného skutkového stavu věci nebo závažná procesní pochybení, 
 8. v rámci mimořádných opravných prostředků pojmout stížnost pro porušení zákona tak, aby byla věcně součástí řízení o kasační stížnosti nebo o dovolání, a rozšířit možnost podat návrh na obnovu řízení 
 9. zavést možnost využití majetku, který připadl státu na základě majetkových trestů uložených v trestním řízení, ve prospěch obětí trestných činů (např. zřízení fondu pro uspokojování nároků poškozených, příp. ve prospěch subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů atd.).

Východiska a principy nového trestního řádu

 

Věcný záměr z roku 2008

 

Stručný přehled hlavních principů věcného záměru z roku 2008

 

Předkládací zpráva k věcnému záměru z roku 2008

 

Věcný záměr z roku 2004

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová