obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidence je neveřejná a je vedena rejstříkovými soudy. Evidováni jsou skuteční majitelé (1) právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku podle rejstříkového zákona a skuteční majitelé (2) svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů.

Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci skutečných majitelů, ve znění účinném od 1. 1. 2018, zřizuje evidenci skutečných majitelů k 1. lednu 2018. V podrobnostech viz §118b a násl. rejstříkového zákona.

Je třeba zdůraznit, že evidence není veřejným rejstříkem ve smyslu rejstříkového zákona. To mimo jiné znamená, že se na ni neuplatní režim známý pro veřejné rejstříky. Není zde režim materiální publicity, právo podat návrh na zápis má pouze zapsaná osoba nebo svěřenský správce, nevede se rejstříkové řízení, nejsou stanoveny přímé sankce za nesplnění povinnosti k zápisu atd.

Podrobnější informace o fungování evidence naleznete zde.