obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuální informace

• 30. června 2018 - Dnes nabývá účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která byla vyhlášena jako zákon č. 112/2018 Sb. Jednotlivé změny jsou uvedeny v aktualitě ze dne 6. června 2018.

• 20. června 2018 - Zveřejněna odpověď na nový často kladený dotaz - Jak veřejný funkcionář získá přístupové údaje do Centrálního registru oznámení v případě, že je zapomněl? (nové č. 11) [rubrika "Často kladené dotazy (FAQ)"].

• 15. června 2018 - Novela zákona o střetu zájmů byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 112/2018 a nabyde účinnosti dnem 30. června 2018. Jednotlivé změny jsou uvedeny v aktualitě ze dne 6. června 2018. 

• 13. června 2018 - Zveřejněna odpověď na nový často kladený dotaz - Uvádí veřejný funkcionář v oznámení o příjmech plnění z vyživovací povinnosti za nezletilé dítě, které je mu svěřeno do péče? (nové č. 20) [rubrika "Často kladené dotazy (FAQ)"].

• 6. června 2018 - Poslanecká sněmovna v uplynulém týdnu, konkrétně 29. května 2018, schválila novelu zákona o střetu zájmů. Novela byla posléze dne 5. června 2018 podepsána prezidentem republiky a nyní čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů. S její účinností lze očekávat následující.

1) Změní se rozsah zveřejňovaných údajů:

- v případě uvolněných komunálních politiků nově nebude zveřejňována část oznámení, která se týká věcí movitých a závazků;

- v případě neuvolněných komunálních politiků s výjimkou statutárních měst a jejich městských obvodů a městských částí (neuvolnění komunální politici v těchto městech mají stejný režim jako uvolnění komunální politici) nově nebude zveřejňována část oznámení, která se týká věcí movitých, závazků a příjmů.

2) Vzniknou nové podpůrné orgány zapisující veřejné funkcionáře vykonávající funkci v oboru jejich působnosti. Konkrétně se podpůrnými orgány stanou veřejné vysoké školy, Akademie věd, Technologická agentura ČR a Grantová agentura ČR.

3) Ministerstvu spravedlnosti bude založeno oprávnění získávat data z katastru nemovitostí již v okamžiku přijetí a zaevidování oznámení veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení. Cílem této změny má být umožnit veřejnému funkcionáři při oznamování nemovitých věcí tyto identifikovat pouze pomocí názvu katastrálního území a čísla listu vlastnictví. Všechny ostatní identifikační údaje a údaj o způsobu nabytí nemovité věci si Ministerstvo spravedlnosti bude schopno obstarat z Centrálního registru oznámení.

S výjimkou změny ad 3), která má nabýt účinnosti až 1. 6. 2019, aby bylo možné na ni Centrální registr oznámení technicky připravit, lze ostatní změny očekávat v blízké době, konkrétně 15 dní po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

• 5. června 2018 - V rubrice "Ke stažení" byla zveřejněna aktualizovaná metodika pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů

K aktualizaci došlo především v těchto bodech:

 

i) obecná část metodiky byla rozšířena o kapitolu 2 podávající výklad o základních povinnostech veřejných funkcionářů vyplývajících ze zákona č. 159/2006 Sb.;

 

ii) kapitola 5 obecné části byla doplněna o informace týkající se rozsahu nahlížení veřejnosti do Centrálního registru oznámení, resp. viditelnosti oznamovaných údajů;

 

iii) zvláštní část metodiky byla rozšířena o některé informace týkající se

            - vymezení další činnosti v pracovněprávním a obdobném vztahu a ve služebním poměru,

            - oznamovací povinnosti ve vztahu k majetku sloužícímu k výkonu podnikání,

           - způsobu oznamování většího množství nemovitých věcí a zahraničních nemovitých věcí,

            - oznamovací povinnosti ve vztahu k virtuálním měnám (kryptoměnám),

- oznamovací povinnosti ve vztahu k jiným peněžitým příjmům ve formě starobního či jiného důchodu, výsluhového příspěvku, peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku.

 

• 9. května 2018 - V rubrice "Ke stažení" byly zveřejněny PDF soubory formulářů pro podání oznámení podle čl. II bodu 4 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. a průběžného oznámení využitelné pro ty veřejné funkcionáře, kteří nebyli doposud podpůrným orgánem zapsáni do Centrálního registru oznámení a nemohou tak podat oznámení prostřednictvím tohoto informačního systému.

• 20. dubna 2018 -  Zákon o střetu zájmů čekají změny - situace po 3. čtení v Poslanecké sněmovně

Dne 20. dubna 2018 prošel poslanecký návrh zákona poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho pozměňovací návrhy třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Z předložených návrhů byla odhlasována varianta, která zajišťuje:

- snížení administrativní zátěže veřejných funkcionářů v případě oznamování nemovitých věcí propojením Centrálního registru oznámení s katastrem nemovitostí od 30. června 2018;

- posílení ochrany soukromí komunálních politiků a uvolněných regionálních politiků odstraněním veřejné dostupnosti některých údajů (o oznámených věcech movitých, závazcích a v případě neuvolněných politiků též příjmech) a

- rozšíření okruhu tzv. podpůrných orgánů o veřejné vysoké školy, Technologickou agenturu ČR, Grantovou agenturu ČR a Akademii věd ČR.

•  13. dubna 2018 -  Zákon o střetu zájmů čekají změny

V současné době Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednává pozměňovací a jiné návrhy k poslaneckému návrhu zákona poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná úprava cílí zejména na snížení administrativní zátěže veřejných funkcionářů v případě oznamování nemovitých věcí, konkrétně možností propojení Centrálního registru oznámení s katastrem nemovitostí.

Dále pak navrhované změny směřují k rozšíření skupiny veřejných funkcionářů, jejichž oznámení budou veřejnosti dostupná na základě předchozí žádostí, a dále pak posílením ochrany soukromí komunálních politiků a vybraných regionálních politiků z hlediska rozsahu údajů, které budou při nahlížení na oznámení veřejnosti dostupné.

Podrobné informace naleznete zde: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134780 

•  23. března 2018 -  Zveřejněny odpovědi na osm nových často kladených dotazů - Kdy podávají veřejní funkcionáři průběžné oznámení a kdy oznámení podle čl. II bodu 4 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017? (nové č. 12); Pokud veřejný funkcionář ukončí svou funkci, bude podávat výstupní i průběžné oznámení? (nové č. 13); Jaké oznámení podává veřejný funkcionář, jestliže ukončí svou funkci a bezprostředně navazuje výkonem stejné funkce, např. jako znovuzvolený starosta? (nové č. 14); Musí veřejný funkcionář ve svém oznámení uvádět i majetek, který slouží výhradně k výkonu podnikání OSVČ? (nové č. 15); Uvádí veřejný funkcionář ve svém oznámení také vlastnictví virtuální měny (tzv. kryptoměny), např. Bitcoinů? (nové č. 18); Uvádí veřejný funkcionář ve svém oznámení také věcná práva k nemovitostem, jako např. zástavní právo nebo věcné břemeno? (nové č. 19); Jestliže má veřejný funkcionář na jednom listu vlastnictví více parcel, je třeba vyplňovat v oznámení veřejného funkcionáře každou parcelu samostatně? (nové č. 20); Které údaje z oznámení veřejného funkcionáře budou veřejnosti viditelné? (č. 27) [rubrika "Často kladené dotazy (FAQ)"].

•  12. října 2017 -  Zveřejněny odpovědi na tři nové často kladené dotazy - Uvádí veřejný funkcionář v oznámení o majetku také peněžní prostředky na účtu u banky a peníze v hotovosti? (nové č. 12); Uvádí veřejný funkcionář v oznámení majetkovou účast (podíl) manžela v obchodní společnosti a příjmy, které tomuto manželovi z jeho majetkové účasti plynou? (nové č. 13); Může veřejný funkcionář oznámení měnit či doplňovat i po jeho odeslání Ministerstvu spravedlnosti? (nové č. 14) [rubrika "Často kladené dotazy (FAQ)"].

•  10. října 2017 -  Zveřejněna doplněná verze Metodiky pro veřejné funkcionáře k podávání oznámení dle zákona o střetu zájmů (rubrika "Ke stažení").

•  9. října 2017 - Zveřejněna doplněná verze nápověd pro vyplnění oznámení v PDF souboru - upřesnění data, ke kterému se oznamují peníze na účtech a v hotovosti v oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb.

•  5. října 2017 - Zveřejněna doplněná verze nápověd pro vyplnění oznámení v PDF souboru - rozšíření vymezení pojmu nemovité věci o "drobné stavby, které se v katastru nemovitostí neevidují"; vymezení oznamovací povinnosti ve vztahu k peněžním prostředkům na účtu u bankovní a jiné obdobné instituce a penězům v hotovosti.

•  3. října 2017 - Doplněna odpověď na často kladený dotaz (nové č. 19) - Jaký je vztah mezi pojmem vedoucí úředník podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona o střetu zájmů a stejným pojmem užívaným zákonem o úřednících územních samosprávných celků?

•  3. října 2017 - Zveřejněna aktuální verze nápověd pro vyplnění oznámení v PDF souboru - v případě, že nedošlo ke skutečnostem, které má veřejný funkcionář povinnost oznámit, zobrazené položky proškrtne. 

•  1. října 2017 - Zveřejněny PDF soubory formulářů pro podání oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., vstupní oznámení, výstupní oznámení a nápovědy pro vyplnění oznámení. Tyto jsou uveřejněny pouze do doby, než budou příslušní veřejní funkcionáři do Centrálního registru oznámení zapsáni a bude jim tak umožněno podat oznámení prostřednictvím tohoto informačního systému.

•  11. září 2017 - Zveřejněna aktualizovaná šablona pro hromadný zápis a číselník funkcí k jednotlivým podpůrným orgánům - přidána funkce "vedoucí služebního úřadu" a "ředitel sekce" pro veškeré ústřední orgány státní správy. 

•  7. září 2017 - Dočasně z důvodu prováděných úprav a doplnění znepřístupněna metodika pro veřejné funkcionáře.

•  7. září 2017 - Zveřejněna aktualizovaná šablona pro hromadný zápis a číselník funkcí k jednotlivým podpůrným orgánům - přidána funkce "vedoucí služebního úřadu". 

•  1. září 2017 - Spuštěn Centrální registr oznámení. Zpřístupněno přihlašování podpůrných orgánů s funkcí hromadného a individuálního zápisu veřejných funkcionářů.

•  1. září 2017 - Přidána metodika k podávání oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona o střetu zájmů (rubrika Střet zájmů - Ke stažení). 

•  1. září 2017 - Přidán pomocný materiál pro hromadný zápis - důležité informace k hromadnému zápisu veřejných funkcionářů (rubrika Střet zájmů - Ke stažení). 

•  31. srpna 2017 - Přidán pomocný materiál pro hromadný zápis - číselník funkcí k jednotlivým podpůrným orgánům (rubrika Střet zájmů - Ke stažení). 

•  31. srpna 2017 - Upraveno výkladové stanovisko k často kladenému dotazu č. 16 (Jak podávají oznámení veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů, kteří vykonávají některou z činností podle § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů pouze v některých letech výkonu funkce?).

•  21. srpna 2017 - Zveřejněna šablona pro hromadný zápis veřejných funkcionářů (sekce Střet zájmů - Formuláře).

 21. srpna 2017 - Upraveno výkladové stanovisko k často kladenému dotazu č. 2 (Jak se podpůrný orgán přihlašuje do Centrálního registru oznámení?).

 26. července 2017 - Doplněno výkladové stanovisko k často kladenému dotazu č. 16 (Jak podávají oznámení veřejní funkcionáři, kteří vykonávají některou z činností podle § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů pouze v některých letech výkonu funkce?).

•   19. července 2017 - Aktualizováno výkladové stanovisko k často kladenému dotazu č. 11 (Budou veřejní funkcionáři podávat v roce 2017 oznámení dvakrát? Co vše budou oznamovat?).

•   12. července 2017 - Přidána odpověď na často kladený dotaz č. 24 (Na koho se lze obracet stran informací ke střetu zájmů?).

•   19. června 2017 - Vytvořena sekce často kladených dotazů (FAQ).

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová