obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Právní úprava trestu domácího vězení

Trest domácího vězení je zakotven v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, konkrétně v ustanoveních § 60, § 61, které jsou níže citovány v plném znění:

 

§ 60

 

Domácí vězení

 

(1) Soud může uložit trest domácího vězení až na dvě léta, odsuzuje-li pachatele přečinu, jestliže

a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele, lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a to popřípadě i vedle jiného trestu, a

b) pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost.

 

(2) Jako samostatný trest může být trest domácího vězení uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.

 

 (3) Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se po dobu výkonu tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném časovém období, nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo povolání nebo poskytnutí zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb v důsledku jeho onemocnění nebo úrazu; poskytovatel zdravotních služeb je povinen na vyžádání orgánu činného v trestním řízení mu tuto skutečnost sdělit.

 

 (4) Soud stanoví časové období, ve kterém je odsouzený povinen se zdržovat v určeném obydlí nebo jeho části, v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna s přihlédnutím zejména k jeho pracovní době a k času potřebnému k cestě do zaměstnání, k péči o nezletilé děti a k vyřizování nutných osobních a rodinných záležitostí, aby při zajištění všech nezbytných potřeb odsouzeného a jeho rodiny ho přiměřeně postihl na svobodě. Soud může odsouzenému povolit navštěvování pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.

 

(5) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.

 

(6) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé.

 

 

§ 61

 

Přeměna trestu domácího vězení

 

 Jestliže se pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu domácího vězení vyhýbá nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu domácího vězení, jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně nevykonává ve stanovené době uložený trest, může soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro jeho výkon, trest domácího vězení nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každý i jen započatý jeden den nevykonaného trestu domácího vězení se počítá za jeden den odnětí svobody.

 

 

V rámci českého justičního systému se ale domácí vězení vyskytuje v dalších pěti možných podobách:

 

Zákon č. 40 / 2009 Sb. § 89 odst. 1 TZ – tzv. „kvazi“ domácí vězení I jako soudem uložená povinnost při podmíněném propuštění současně s dohledem na počátku zkušební doby

 

Zákon č. 40 / 2009 Sb. § 89 odst. 2 TZ – tzv. „kvazi“ domácí vězení II jako soudem uložená povinnost podmíněně propuštěnému ve zkušební době

 

Zákon č. 40 / 2009 Sb. § 57a TZ – přeměna TOS jako přeměna trestu odnětí svobody na trest domácího vězení forma propuštění z výkonu trestu odnětí svobody po výkonu poloviny trestu.

 

Zákon č. 40 / 2009 Sb. § 65 odst. 2a TZ – přeměna OPP jako přeměna trestu obecně prospěšných prací na trest domácího vězení

 

Zákon č. 40 / 2009 Sb. § 69 odst. 2a TZ – přeměna PT jako přeměna peněžitého trestu na trest domácího vězení

 

Výkon domácího vězení je upraven trestním řádem:

 

Zákon č. 141 / 1961 Sb. § 334 a – g TŘ – výkon trestu domácího vězení

 

Dokumenty ke stažení:

 

Vyhláška č. 456/2009 Sb. o kontrole výkonu trestu domácího vězení. Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů dne 22. 12. 2009.

 

Vyhláška č. 457/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů dne 22. 12. 2009.

 

Vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady. Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů dne 22. 12. 2009.

 

 

 

 

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová