obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ukončené projekty

Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Projekt je zaměřen na rozvíjení kapacity a dostupnosti probačních a resocializačních programů a posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti.

Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a standardizaci přípravy zaměstnanců soudů a státních zastupitelství z hlediska jejich profesního zaměření.

Vytvoření portálu Justice.cz v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály

Projekt přinese revizi a doplnění portálu justice o nové funkční možnosti, které zvýší přístup veřejnosti k informačním zdrojům MSp.

Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit

Projekt zvyšuje efektivitu práce na 13 soudech, vykazujících nejvyšší počet nevyřízených případů. K těmto soudům jsou přiděleni noví zaměstnanci, kteří jsou nápomocni při vyřizování mnoha (převážně jednodušších) věcí, na něž stávající zaměstnanci soudů početně nestačí.

Vyhodnocení efektivnosti vynakládání rozpočtových zdrojů v resortu justice a optimalizace mandatorních výdajů

Projekt je zaměřen na zvyšování efektivity chodu organizačních složek justice, na optimalizaci a zefektivnění ekonomických procesů a efektivní nakládání s veřejným finančními prostředky.

Rozpočtová gramotnost

Projekt poskytne sjednocení ekonomických činností v oblasti rozpočtování a efektivního nakládání s veřejnými prostředky v resortu spravedlnosti.

Metodiky procesních postupů MSp

Předmětem projektu je racionalizace procedur při tvorbě právních norem a strategických a koncepčních materiálů v oblasti působnosti MSp.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy

Projekt reaguje na potřebu proškolení úředníků veřejné správy a samosprávy v souvislosti s rekodifikací nového soukromého práva.

Strana 1/3