obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Přebírání (transfer) českých občanů vykonávajících nepodmíněný trest odnětí svobody v cizině k výkonu tohoto trestu do České republiky


Evropská unie


Právní rámec

V rámci Evropské unie probíhá předávání odsouzených osob na základě rámcového rozhodnutí Rady 2008/909 SVV, které bylo promítnuto v České republice do zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů.


Přímý styk justičních orgánů

Tato procedura probíhá přímo mezi příslušnými orgány bez ingerence Ministerstva spravedlnosti ČR. Proto je třeba, aby se odsouzená osoba se svou žádostí o předání k výkonu trestu odnětí svobody do České republiky obrátila na soud členského státu Evropské unie, který ji odsoudil. Zpravidla je možné o předání do domovského státu požádat rovněž prostřednictvím věznice, která ji příslušnému orgánu postoupí (požádat o pomoc může odsouzená osoba i konzulární oddělení Velvyslanectví ČR). Ten pak zašle své rozhodnutí společně s dalšími podklady k dalšímu řízení krajskému soudu příslušnému podle místa, kde se osoba v České republice zdržuje nebo kde má nebo měla v České republice poslední trvalý pobyt.


Převzetí nejen osob s českým občanstvím

V rámci Evropské unie lze do České republiky převzít k výkonu trestu odnětí svobody i o osobu s jiným než českým občanstvím, přičemž tato podmínka může být nahrazena tím, že osoba, jíž se předání týká, s tím souhlasí a soud příslušný k převzetí takového rozhodnutí posoudí takový postup jako vhodný a účelný z hlediska úspěšného začlenění osoby do společnosti nebo zajištění její úspěšné léčby.


Lhůty

V řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie postupuje příslušný krajský soud urychleně tak, aby mohl rozhodnout zpravidla do 90 dnů od obdržení rozhodnutí jiného členského státu s dalšími podklady. Jedná se však pouze o lhůtu pořádkovou, která může být prodloužena na potřebnou dobu.


 

Omezená možnost nepřevzetí osoby

V rámci Evropské unie má příslušný soud v zásadě povinnost převzít občana České republiky k výkonu trestu odnětí svobody do České republiky, má-li na území ČR obvyklé bydliště, nebo pokud má být po ukončení výkonu trestu /ochranného opatření na území ČR vyhoštěn. Odmítnout převzetí občana ČR splňujícího tyto podmínky do České republiky je možné pouze v případech, kdy je dán některý z důvodů pro neuznání cizozemského rozhodnutí stanovený v zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.


Náklady předání

V rámci Evropské unie hradí náklady na fyzické předání osoby k výkonu trestu odnětí svobody stát, který osobu předává; Česká republika tedy úhradu nákladů spojených s realizací převozu odsouzených předaných do České republiky z jiných členských států od těchto osob nepožaduje.


Naposledy aktualizováno: 8. 7. 2016

Zodpovědný útvar: mezinárodní odbor trestní

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová