obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Přebírání (transfer) českých občanů vykonávajících nepodmíněný trest odnětí svobody v cizině k výkonu tohoto trestu do České republiky


Ostatní státy 

 


Český státní příslušník vykonávající nepodmíněný trest odnětí svobody v cizině (odsuzující stát) může být předán k výkonu tohoto trestu do České republiky na základě mnohostranné úmluvy, jejímiž smluvními stranami jsou Česká republika i odsuzující stát (viz níže), dvoustranné smlouvy platné mezi Českou republikou a odsuzujícím státem (viz níže), anebo na bezesmluvním základě při zaručení vzájemnosti, tj. pokud to připouští jak právo České republiky [§ 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen „zákon o mezinárodní justiční spolupráci“)], tak právo odsuzujícího státu, přičemž jde-li o uznání a výkon rozhodnutí týkajícího se občana České republiky, lze takové rozhodnutí s jeho souhlasem uznat i bez zaručení vzájemnosti (ve výjimečných případech, např. z humanitárních důvodů, jedná-li se o převzetí občana ČR s jeho souhlasem, lze cizozemské rozhodnutí v České republice uznat a vykonat i bez dalších podmínek s jedinou výjimkou, a to požívá-li odsouzená osoba výsad a imunit, pro které je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení). Ustanovení mezinárodních smluv mají před vnitrostátní úpravou zákona o mezinárodní justiční spolupráci přednost.

Žádost o předání může odsouzená osoba podat přímo poštou, anebo prostřednictvím zastupitelského úřadu (velvyslanectví či konzulátu) České republiky příslušného pro odsuzující stát (seznam zastupitelských úřadů lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí) Ministerstvu spravedlnosti, mezinárodnímu odboru trestnímu na adresu Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Doporučuje se, aby současně odsouzená osoba podala žádost i k příslušnému orgánu odsuzujícího státu. Po obdržení žádosti odsouzené osoby Ministerstvo spravedlnosti ověří její státní občanství a požádá cizí stát o zaslání podkladů nezbytných pro podání návrhu příslušnému krajskému soudu na uznání cizozemského odsuzujícího rozsudku v České republice.

Po obdržení a vyhodnocení podkladů (a jejich případném překladu do češtiny) Ministerstvo spravedlnosti podá, jsou-li pro to splněny podmínky, návrh krajskému soudu příslušnému podle místa trvalého pobytu odsouzené osoby v České republice, na jehož základě krajský soud cizozemský odsuzující rozsudek uzná a rozhodne, zda se bude ve výkonu trestu pokračovat bez jeho přizpůsobení, anebo jej přizpůsobí na trest odnětí svobody, který by v České republice bylo možné za daný trestný čin uložit (nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak – viz níže dvoustranná smlouva s Thajskem). Cizozemský rozsudek nemůže být v České republice uznán, zejména pokud

a)

byl vydán pro čin, který není trestným činem podle českého práva,

b)

byl vydán pro trestný čin výlučně politického nebo vojenského charakteru,

c)

byl vydán v řízení, které neodpovídalo závazkům vyplývajícím pro Českou republiku z mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách,

d)

výkon trestu je podle českého práva promlčen,

e)

odsouzená osoba již byla pro týž skutek odsouzena českým soudem anebo bylo v České republice již uznáno jiné cizozemské rozhodnutí týkající se téže osoby a téhož skutku,

f)

odsouzená osoba není vzhledem ke svému věku podle právního řádu České republiky trestně odpovědná, nebo

g)

odsouzená osoba požívá výsad a imunit, pro které je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.

V řízení o uznání cizozemského odsuzujícího rozsudku v České republice má odsouzená osoba vždy obhájce (pokud si jej nezvolí, bude jí soudem ustanoven). Rozsudek krajského soudu o uznání cizozemského odsuzujícího rozsudku (tzv. uznávací rozsudek) je odsouzené osobě vždy doručen a odsouzená osoba proti němu ve lhůtě 8 dnů od doručení může podat odvolání, o kterém rozhoduje příslušný vrchní soud.

Lhůta pro vyřízení žádosti o předání (převezení) do České republiky za účelem dalšího výkonu takto uloženého trestu odnětí svobody není stanovena právní úpravou České republiky ani příslušnými mezinárodními smlouvami. Vzhledem k tomu, že postup předání odsouzené osoby do České republiky za účelem dalšího výkonu trestu odnětí svobody je upraven v zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, je tento postup ve smyslu § 12 odst. 10 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, trestním řízením, a proto nepodléhá obecné úpravě počítání lhůt pro vyřízení ve správním řízení.

Pokud uznávací rozsudek nabude právní moci, tj. odvolání nebylo podáno, anebo bylo vrchním soudem zamítnuto, může Ministerstvo spravedlnosti vyslovit souhlas s převzetím odsouzené osoby do České republiky. Na vyslovení souhlasu Ministerstva spravedlnosti s převzetím odsouzené osoby není právní nárok a jeho vyslovení vždy závisí na posouzení okolností daného případu. Proti nevyhovění žádosti o předání do České republiky k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody není přípustný řádný opravný prostředek. Žádné sankce v případě nedodržení povinností nejsou stanoveny.

Svůj souhlas (či nesouhlas) s převzetím odsouzené osoby sdělí Ministerstvo spravedlnosti odsuzujícímu státu a odsouzené osobě. V případě souhlasu Ministerstvo spravedlnosti s převzetím odsouzené osoby se odsuzujícímu státu zasílá rovněž informace o způsobu výkonu trestu v České republice, na jejichž základě se odsuzující stát rozhodne, zda vysloví souhlas s předáním odsouzené osoby.

V případě, že oba státy vysloví souhlas s předáním, je sjednána eskorta odsouzené osoby do České republiky, kterou provádí Vězeňská služba České republiky. Odsouzená osoba, pokud s předáním do České republiky souhlasila, resp. o ně požádala, hradí náklady vynaložené státem v souvislosti s jejím předáním až po předání na území České republiky, a to poté, co příslušný soud rozhodne o povinnosti uhradit tyto náklady podle §  132 odst. 4 zákona o mezinárodní justiční spolupráci. Výše těchto nákladů je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 361/2013 Sb. (text lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra) jako paušální částka, která je odstupňována podle toho, zda

a)

V rámci Evropské unie hradí náklady na fyzické předání osoby k výkonu trestu odnětí svobody stát, který osobu předává; Česká republika tedy úhradu nákladů spojených s realizací převozu odsouzených předaných do České republiky z jiných členských států od těchto osob nepožaduje,

b)

odsouzená osoba byla předána z jiného místa nacházejícího se na území Evropy – v takovém případě je odsouzená osoba povinna státu uhradit 65 000,- Kč,

c)

v ostatních případech je odsouzená osoba povinna uhradit státu 150 000,- Kč.

 

Dále je dle § 133 odst. 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci odsouzená osoba povinna nahradit České republice náklady, které jí vznikly ve spojení s řízením o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí. Jedná se o náklady uvedené v  § 152 odst. 1 písm. a) až d) trestního řádu, tedy o:

a)

náklady spojené s výkonem vazby,

b)

odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, pokud nemá nárok na obhajobu bezplatnou,

c)

náklady spojené s využitím elektronického kontrolního systému při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a

d)

náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody a výkonem trestu domácího vězení.

Tyto náklady však nebudou po odsouzené osobě požadovány, pokud po uznání cizozemského rozhodnutí nedojde k jejímu předání do České republiky. Do doby, než je osoba převezena do České republiky, nelze určit, ve které konkrétní věznici bude trest v České republice vykonávat. Datum eskorty se zásadně předem nesděluje. Po provedení eskorty odsouzené osoby do České republiky se mohou příbuzní odsouzené osoby se žádostí o sdělení konkrétní věznice, ve které tato odsouzená osoba vykonává trest, obrátit na Generální ředitelství Vězeňské služby – viz internetové stránky Vězeňské služby. Ministerstvo spravedlnosti tyto informace soukromým žadatelům zásadně nesděluje.

Výkon trestu po předání odsouzené osoby do České republiky se provádí již zcela podle českého práva – žádné „kredity“ či jiná zvýhodnění, na která by měl nárok v případě dokončení výkonu trestu v odsuzujícím státě, nemohou být v České republice zohledňována. Lhůty pro podmíněné propuštění se řídí právem České republiky (nejedná-li se o případ, kdy odsuzující stát žádal po České republice ujištění, že v daném případě dodrží lhůty nebo podmínky pro podmínečné propuštění stanovené právem odsuzujícího státu, pokud s tím soud vysloví souhlas, nebo nestanoví-li mezinárodní smlouva výslovně jinak. Do délky trestu se započítává dosavadní omezení svobody (vazba, výkon trestu odnětí svobody) pro týž skutek, a to jak na území odsuzujícího státu, tak na území České republiky. Přezkoumat rozsudek (včetně podání mimořádných opravných prostředků, např. žádosti o povolení obnovy řízení) může i po předání odsouzené osoby do České republiky výlučně stát odsuzující.

Jak je z výše uvedeného patrné, předávání odsouzených osob není prostředkem rychlého řešení nouzových situací českých občanů zadržených v cizině v souvislosti s jejich trestním stíháním orgány cizího státu.

Soubory ke stažení:

·      text informace pro odsouzenou osobu

·      vzor žádosti o předání na bezesmluvním základě


Mnohostranné úmluvy

 


Úmluva o předávání odsouzených osob (Štrasburk, 21. 3. 1983; č. 553/1992 Sb.), tzv. „Štrasburská úmluva“

 

K 23. 6. 2016 platná ve vztazích mezi Českou republikou a

Albánií

Itálií

Polskem

Andorrou

Izraelem

Portugalskem

Arménií

Japonskem

Rakouskem

Austrálií

Kanadou

Rumunskem

Ázerbájdžánem

Jižní Koreou

Ruskem

Bahamami

Kostarikou

Řeckem

Belgií

Kyprem

San Marinem

Bolívií

Lichtenštejnskem

Slovenskem

Bosnou a Hercegovinou

Litvou

Slovinskem

Bulharskem

Lotyšskem

Srbskem

Černou Horou

Lucemburskem

Španělskem

Dánskem

Maďarskem

Švédskem

Ekvádorem

Makedonií

Švýcarskem

Estonskem

Maltou

Tongou

Finskem

Mauriciem

Trinidadem a Tobagem

Francií

Mexikem

Tureckem

Gruzií

Moldavskem

Ukrajinou

Hondurasem

Mongolskem[1]

USA

Chile

Německem

Velkou Británií

Chorvatskem

Nizozemskem

Venezuelou

Irskem

Norskem

 

Islandem

Panamou

 

 

Aktuální seznam smluvních stran je dostupný na internetových stránkách depozitáře, kterým je Rada Evropy (anglicky).

Hlavní podmínky předání do České republiky:

a)

státní občanství České republiky,

b)

sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,

c)

konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),

d)

trestnost činu rovněž podle práva České republiky,

e)

dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat (nejméně 6 měsíců, v praxi však samotné řízení o převzetí odsouzené osoby často trvá déle),

f)

souhlas České republiky, odsuzujícího státu i odsouzené osoby s jejím předáním do České republiky.

Soubory ke stažení:

·      text Štrasburské úmluvy

·      text informace pro odsouzenou osobu

·      vzor žádosti


Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob (Štrasburk, 18. 12. 1997; č. 26/2003 Sb. m. s., sdělení o opravě chyb překladu v částce č. 49/2003 Sb. m. s.)

 

K 23. 6. 2016 platný ve vztazích mezi Českou republikou a

Belgií

Lichtenštejnskem

Rakouskem

Bulharskem

Litvou

Rumunskem

Černou Horou

Lotyšskem

Ruskem

Dánskem

Lucemburskem

Řeckem

Estonskem

Maďarskem

San Marinem

Finskem

Makedonií

Slovenskem

Francií

Maltou

Srbskem

Gruzií

Moldavskem

Švédskem

Chorvatskem

Německem

Švýcarskem

Irskem

Nizozemskem

Tureckem[2]

Islandem

Norskem

Ukrajinou

Kyprem

Polskem

Velkou Británií

Aktuální seznam smluvních stran je dostupný na internetových stránkách depozitáře, kterým je Rada Evropy (anglicky).

Hlavní podmínky předání do České republiky:

a)

státní občanství České republiky,

b)

sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,

c)

konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),

d)

trestnost činu rovněž podle práva České republiky,

e)

dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat (nejméně 6 měsíců, v praxi však samotné řízení o převzetí odsouzené osoby často trvá déle),

f)

uložené vyhoštění z odsuzujícího státu,

g)

souhlas České republiky a odsuzujícího státu s  předáním odsouzené osoby do České republiky.

Na rozdíl od Štrasburské úmluvy v případě, že odsouzené osobě bylo v odsuzujícím státu kromě nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženo rovněž vyhoštění (soudem jako součást trestu, či tzv. správní vyhoštění), může být taková osoba předána do České republiky i bez svého souhlasu; náklady spojené se svým předáním v takovém případě odsouzená osoba České republice nehradí.

Soubory ke stažení:

·      text Dodatkového protokolu

·      text informace pro odsouzenou osobu


Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. 6. 1993; č. 106/2011 Sb. m. s.), tzv. „Managujská úmluva“

 

K 23. 6. 2016 platná ve vztazích mezi Českou republikou a

Argentinou

Kazachstánem

Slovenskem

Belize

Kostarikou

Uruguayí

Brazílií

Mexikem

USA

Ekvádorem

Nikaraguou

Venezuelou

Guatemalou

Panamou

 

Chile

Paraguayí

 

Indií

Salvadorem

 

Kanadou

Saúdskou Arábií

 

Aktuální seznam smluvních stran je dostupný na internetových stránkách depozitáře, kterým je Organizace amerických států (anglicky).

Hlavní podmínky předání do České republiky:

a)

státní občanství České republiky,

b)

sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,

c)

konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),

d)

trestnost činu rovněž podle práva České republiky,

e)

dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat (nejméně 6 měsíců, v praxi však samotné řízení o převzetí odsouzené osoby často trvá déle),

f)

souhlas České republiky, odsuzujícího státu i odsouzené osoby s jejím předáním do České republiky.

Na rozdíl od Štrasburské úmluvy může milosti a amnestie odsouzené osobě i po jejím předání do České republiky udílet výhradně stát odsuzující.

Soubory ke stažení:

·      text Managujské úmluvy

·      text informace pro odsouzenou osobu

·      vzor žádosti


Úmluva o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany (Berlín, 19. 5. 1978; č. 123/1980 Sb.), tzv. „Berlínská úmluva“

 

K 23. 6. 2016 platná ve vztazích mezi Českou republikou a

Bulharskem

Maďarskem

Ruskem

KLDR

Mongolskem

 

Kubou

Polskem

 

Otázka sukcese některých dalších států bývalého Sovětského svazu do této mnohostranné úmluvy však nebyla dosud vyřešena.

Hlavní podmínky předání do České republiky:

a)

státní občanství České republiky,

b)

sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,

c)

konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),

d)

trestnost činu rovněž podle práva České republiky,

e)

dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat,

f)

souhlas České republiky a odsuzujícího státu s  předáním odsouzené osoby do České republiky.

Podmínka souhlasu odsouzené osoby s předáním není sice Berlínskou úmluvou stanovena, v praxi je však Ministerstvem spravedlnosti zpravidla vyžadována.

Soubory ke stažení:

·      text Berlínské úmluvy

·      text informace pro odsouzenou osobu

·      vzor žádosti


Dvoustranné smlouvy

 


Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kosovo, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Slovinsko a Srbsko

 

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody (Praha, 23. 5. 1989; č. 473/1990 Sb.)

Hlavní podmínky předání do České republiky:

a)

státní občanství České republiky,

b)

sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,

c)

konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),

d)

trestnost činu rovněž podle práva České republiky,

e)

dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat (nejméně 6 měsíců, v praxi však samotné řízení o převzetí odsouzené osoby často trvá déle),

f)

souhlas České republiky a odsuzujícího státu s  předáním odsouzené osoby do České republiky.

Soubory ke stažení:

·      text Smlouvy

·      text informace pro odsouzenou osobu

·      vzor žádosti


Thajsko

 

Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a spolupráci při výkonu trestních rozsudků (Bangkok, 26. 4. 2000; č. 107/2002 Sb. m. s.)

Hlavní podmínky předání do České republiky:

a)

státní občanství České republiky,

b)

sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,

c)

konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),

d)

trestnost činu rovněž podle práva České republiky,

e)

dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat (nejméně 1 rok, v praxi však samotné řízení o převzetí odsouzené osoby často trvá déle),

f)

souhlas České republiky, Thajska i odsouzené osoby s jejím předáním do České republiky.

Dohoda ukládá pokračování ve výkonu trestu bez jeho přeměny i v případech, kdy výměra trestu překračuje horní hranici trestu odnětí svobody, který lze za daný trestný čin uložit v České republice.

Soubory ke stažení:

·      text Smlouvy

·      text informace pro odsouzenou osobu

·      vzor žádosti


Hongkong

 

Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong, 4. 3. 2013; č. 8/2015 Sb. m. s.)

Hlavní podmínky předání do České republiky:

a)

trestnost činu rovněž podle práva České republiky,

b)

státní občanství České republiky,

c)

dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat (na doživotí, na dobu neurčitou z důvodu duševní nezpůsobilosti nebo na dobu určitou, z níž v době podání žádosti o předání zbývá vykonat ještě nejméně jeden rok),

d)

konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku)

e)

souhlas České republiky, Hongkongu i odsouzené osoby s jejím předáním do České republiky (považuje-li to některá ze smluvních stran z důvodu věku nebo fyzického či duševního stavu za nezbytné, může být souhlas odsouzené osoby nahrazen souhlasem osoby oprávněné jednat jejím jménem v souladu s právem této smluvní strany)

 

Soubory ke stažení:

·    text Smlouvy

·    text informace pro odsouzenou osobu

·    vzor žádosti


Naposledy aktualizováno: 8. 7. 2016

Odpovědný útvar: mezinárodní odbor trestní

[1] Vstup v platnost 1. 8. 2016

[2] Vstup v platnost 1. 9. 2016

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová