obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zdravotní stížnosti vězněných osob

Postup při vyřizování stížností proti postupu poskytovatele zdravotních služeb, tj. Vězeňské služby ČR, podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Základní pojmy:

Poskytovatel zdravotních služeb - fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o poskytování zdravotních služeb, tj. Vězeňská služba ČR, (dále jen „poskytovatel“)

Zdravotní služby - poskytování zdravotní péče a činnosti vykonávané v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, konzultační služby, nakládání s tělem zemřelého, zdravotnická záchranná služba a další.

Zdravotní péče

a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem

1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu,

2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu,

3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení,

4. pomoci při reprodukci a porodu,

5. posuzování zdravotního stavu,

b) preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky za účelem podle písmene a),

c) odborné lékařské vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Pacient - fyzická osoba, které jsou (nebo byly) poskytovány zdravotní služby.

Postup pro podání stížnosti:

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

1. pacient

2. zákonný zástupce pacienta nebo opatrovník pacienta

3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel

4. osoba zmocněná pacientem.

Pokud stížnost podá jiná než výše uvedená osoba, posoudí ji příslušný správní orgán jako podnět k provedení kontroly, přičemž ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení příslušný správní orgán tuto osobu písemně vyrozumí o tom, jak se stížností bylo naloženo.

Postup poskytovatele při řešení stížnosti je upraven v § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje, tzn. Vězeňské službě ČR; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Poskytovatel je povinen stížnost vyřídit ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů.

Pokud stěžovatel s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tj. Ministerstvu spravedlnosti ČR (viz níže uvedené kontakty). Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem, tj. Vězeňskou službou ČR.

Bude-li stížnost stěžovatelem však nejprve mylně zaslána přímo shora uvedenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvu spravedlnosti ČR, bude příslušnému poskytovateli, tj. Vězeňské službě ČR, do 5 dnů ode dne obdržení prokazatelně postoupena a stěžovatel bude o postoupení stížnosti vyrozuměn.

Správní orgán (Vězeňská služba ČR nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR) může šetření stížnosti ukončit, jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nezbytné nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, jehož se stížnost týká, popřípadě pořízení kopie nebo výpisu z této dokumentace, jestliže s tímto nevyslovil pacient nebo zákonný zástupce souhlas. Pokud pacient není schopen s ohledem na zdravotní stav projevit svou vůli, může tento souhlas udělit též osoba zmocněná pacientem v rozsahu svého zmocnění nebo osoba blízká (§ 94 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů).

Postup Ministerstva spravedlnosti ČR při vyřizování stížnosti:

Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen „ministerstvo“) rozhoduje, jak bylo výše uvedeno, až o stížnostech, které směřují proti vyřízení stížnosti poskytovatelem, tj. Vězeňskou službou ČR. Ministerstvo si po doručení stížnosti vyžádá od poskytovatele, tj. Vězeňské služby ČR, všechny potřebné podklady včetně zdravotnické dokumentace pacienta a jeho souhlasu s nahlížením do ní.

Ministerstvo posléze ustanoví nezávislého odborníka, který na základě všech poskytnutých materiálů vyhotoví odborný posudek, na základě něhož je stížnost ministerstvem vyřízena a to ve lhůtě 90 dnů ode dne ustanovení nezávislého odborníka v souladu s § 94 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona o zdravotních službách. Vyřízení stížnosti se následně doručí stěžovateli.

V případě zjištění důvodnosti podané stížnosti je ministerstvo oprávněno uložit poskytovateli, tj. Vězeňské službě ČR, nápravná opatření s uvedením lhůty pro jejich splnění, popřípadě podat podnět orgánu příslušnému podle jiných právních předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o léčivech apod.) či příslušné komoře, jestliže zjistí takové pochybení zdravotnickým pracovníkem, který je členem komory, které přísluší šetřit komoře podle zákona upravujícího činnost komor.

Kontakty:

Poštovní adresa:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16 128 10 Praha 2

Elektronická adresa podatelny:

posta@msp.justice.cz

Identifikátor datové schránky:

kq4aawz

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová