obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Doručování listinných zásilek


Souhrnná novela občanského soudního řádu (dále jen "o.s.ř."), který se přiměřeně používá pro doručování v trestním řízení, ve správním řízení soudním, v řízení před Ústavním soudem, v exekučním, insolvenčním a dědickém řízení, zvyšuje odpovědnost adresáta za doručitelnost soudních písemností. Základem je tzv. povinná doručovací adresa, na kterou jsou zásilky doručovány a kterou se rozumí adresa trvalého pobytu, pokud není v evidenci obyvatel (tj. na obecním úřadě v místě trvalého pobytu) uvedena nebo soudu sdělena jiná adresa, na kterou má být doručováno.
 
Souhrnná novela o.s.ř. zavádí institut "vhození do schránky". Proto by domovní schránka  měla být pro doručovatele volně přístupná, funkční a zřetelně označená jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby.

Pokud účastník nemá zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, budou mu i nadále doručovány písemnosti v listinné formě na jeho povinnou doručovací adresu. Způsob doručování bude závislý na druhu zásilky. Všechny listinné zásilky soudů, státních zastupitelství, notářů, exekutorů a dalších orgánů, které doručují podle o.s.ř., budou zasílány v obálkách se zeleným pruhem. Stávající druhy obálek (s červeným a modrým pruhem) bude nadále používat Česká pošta, s.p. pro ostatní druhy doručování.
Ke zmírnění tvrdosti nového systému doručování (vzhledem k tomu, že lze ve větším rozsahu doručovat na základě fikce) zavádí souhrnná novela institut "neúčinnosti doručení". Soud v tomto případě na návrh účastníka rozhodne, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl s doručovanou písemností z omluvitelného důvodu (např. hospitalizace) seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová