obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Doručování prostřednictvím datových schránek

 

Nový systém doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek je uplatňován mezi orgány veřejné moci navzájem, tzn. při komunikaci úřadů, soudů, notářů a exekutorů, ale především orgány veřejné moci vůči právnickým osobám uvedeným v § 5 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., a případně též vůči fyzickým osobám, které se rozhodnou zřídit si datovou schránku. 
 

Datová schránka

Datová schránka je definována jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci (§ 2 zákona č. 300/2008 Sb.). Jedná se v podstatě o virtuální prostor, který připomíná poštovní schránku a který je vyhrazen pouze jedinému subjektu. Pouze z datové schránky je možné zasílat datové zprávy (§ 19 zákona č. 300/2008 Sb.) do jiných datových schránek nebo přijímat datové zprávy z jiných datových schránek. Podání doručené do datové schránky orgánu veřejné moci má z hlediska účinků stejnou relevanci jako listinný originál, nemusí být proto následně doplňováno listinnou verzí a nemusí být odesílatelem elektronicky podepsáno, jelikož datová schránka odesílatele dostatečně identifikuje.


Orgánům veřejné moci se datová schránka zřizuje ze zákona a komunikovat mohou jejím prostřednictvím, bude-li to umožňovat povaha dokumentů a má-li adresát  datovou schránku zpřístupněnou. Informace o zpřístupnění a znepřístupnění datové schránky je možné nalézt v zákoně č. 300/2008 Sb. a na stránkách ministerstva vnitra: http://datoveschranky.info/.


Jak systém komunikace prostřednictvím datových schránek funguje?


Postup doručování do datové schránky je upraven zákonem č. 300/2008 Sb. Tento zákon stanoví, že nedošlo-li k doručení písemnosti na místě (např. při jednání), musí být doručena do datové schránky.

Zpráva vložená do datové schránky bude automaticky označena elektronickým časovým razítkem, které zajistí jeho nezměnitelnost při doručovaní. Pokud by toto elektronické razítko nebylo při doručení platné, znamená to, že došlo k zásahu do datové zprávy.

S datovými schránkami souvisí nový právní institut tzv. "autorizované konverze dokumentu" (§ 22 zákona č. 300/2008 Sb.). Jedná se v podstatě o převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak autorizovaným postupem. Výstup z konverze má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu.


 
Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci

Fyzické a právnické osoby, které mají svou datovou schránku, mohou nadále činit podání vůči orgánu veřejné moci v listinné podobě. Hlavní výhodou datových schránek je, že komunikace s orgány veřejné moci není zpoplatněna. Jinak je tomu v případě komunikace fyzických a právnických osob mezi sebou.  
 

Podání určené orgánu veřejné moci je doručeno okamžikem dodání do jeho datové schránky.


Doručování do datových schránek orgány veřejné moci (§ 17 zákona č. 300/2008 Sb.)
 
Adresátovi je doručeno přihlášením do datové schránky s tím, že nepřihlásí-li se ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis fikci doručení. Zprávy, které do datové schránky přijdou, si musí uživatelé otevřít, aby se seznámili s jejich obsahem. Datová zpráva se bude ve schránce uchovávat po dobu 90 dnů, poté bude obsah zprávy automaticky smazán správcem systému a v jeho schránce zůstane pouze „obálka“. Je proto vhodné si přílohy datových zpráv ukládat.
 
Dokument doručený do datové schránky si adresát může následně nechat konvertovat, tj. vytisknout s ověřením, že se jedná o listinnou podobu elektronického dokumentu. Může tak učinit na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, tj. na obecním nebo krajském úřadě, u notáře, na České poště, s.p., na některých zastupitelských úřadech, u Hospodářské komory České republiky, u exekutorů a nově též u advokátů. V případě, že bude jiný orgán vyžadovat zaslání rozhodnutí soudu, účastník splní svou povinnost zasláním elektronického stejnopisu tohoto rozhodnutí, který obdržel do datové schránky.
 

Jak soud dokumenty odesílá a přijímá?
 
Postup soudů při komunikaci prostřednictvím datových schránek je popsán ve vyhlášce č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, s tím, že detailně je tento postup rozveden v instrukci Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001,  č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění novel.
 
 

Jak byly zpřístupňovány datové schránky jednotlivých organizací resortu?


Příprava na spuštění datových schránek probíhala ve třech fázích:
- v první fázi ověřovacího provozu, započaté 20. července 2009, se ověřovala funkčnost aplikačního programového vybavení pro informační systémy administrativy soudů, státních zastupitelství, vrchních a krajských soudů, insolvenčního i obchodního rejstříku. Testující organizace konstatovaly, že z technického hlediska nevidí žádnou překážku v aktivaci datové schránky,
-    ve druhé části pilotního provozu bylo od 17. 8. 2009 zařazeno pět soudů a státních zastupitelství, které  samy projevily zájem.
- Ve třetí, závěrečné fázi dochází postupně k plošné instalaci úprav aplikací  u všech ostatních organizací  resortu justice  a k jejich zkušebnímu provozu. K 29.10. byla aktivována většina datových schránek v resortu.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová