obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Mnohostranné vztahy

Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi

Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 2. května 2016. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 29. března 2017. Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno následující prohlášení České republiky: „V souladu s článkem 31 odst. 2 Úmluvy si Česká republika vyhrazuje právo neaplikovat ustanovení článku 31 odst. 1 písm. e) v celém jeho rozsahu a aplikovat jej pouze v rozsahu následujícím: Pokud byl trestný čin spáchán na státním příslušníkovi České republiky na území České republiky nebo pokud byl trestný čin spáchán v cizině proti státnímu příslušníkovi České republiky, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo spáchání trestného činu nepodléhá žádné trestní pravomoci.“ Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 42 odst. 3 dne 1. února 2008. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 4 téhož článku dne 1. července 2017. Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

Přehled hlavních mnohostranných smluv o mezinárodní právní pomoci v oblasti trestní a civilní a dokumentů souvisejících

Seznam hlavních mnohostranných smluv o mezinárodní právní pomoci v oblasti trestní a civilní a dokumentů souvisejících

Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva

Odkaz na internetové stránky Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva.

Evropská úmluva o předávání dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli ze dne 30.11.1964

Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 15. října 1999. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval s prohlášením podle článku 38 odst. 1 Úmluvy, že Česká republika nepřijímá ustanovení Úmluvy, která se týkají výkonu trestů (část III Úmluvy – Výkon trestu) a jejich úplného výkonu (část IV – Odevzdání úplného výkonu trestu do dožádaného státu), a podle článku 29 odst. 2 Úmluvy, že Česká republika bude vyžadovat, aby žádosti a průvodní doklady byly přeloženy do českého nebo anglického nebo francouzského jazyka.

Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob ze dne 18. prosince 1997

Jménem České republiky byl Dodatkový protokol podepsán ve Štrasburku dne 26. dubna 2000. S dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dodatkového protokolu, dne 2. října 2002. Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 odst. 2 dne 1. června 2000. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 1. února 2003.

Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů ze dne 24.11.1983

Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 15. října 1999. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval s výhradou podle článku 18 odst. 1 Úmluvy, že ústřední orgán určený podle článku 12 Úmluvy (Ministerstvo spravedlnosti) může odmítnout žádost druhého smluvního státu o pomoc podanou podle článku 12 Úmluvy, jestliže tato žádost není předložena v českém jazyce nebo v anglickém jazyce nebo ve francouzském jazyce a nebo není opatřena překladem do jednoho z oficiálních jazyků Rady Evropy.

Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná v Schengenu dne 19. 6. 1990

Od 1. května 2004 je pro Českou republiku závazná Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná v Schengenu dne 19. června 1990 (tzv. Schengenská prováděcí úmluva).

Strana 1/1

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová